Vážení rodičia,

1.8. 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy  zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

Končí  sa plošné poskytovanie dotácií na stravu detí v ZŠ  a poslednom ročníku MŠ. Dotácia sa dopĺňa o novú skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.

Dotácia bude poskytovaná na dieťa, ktoré

 1. navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – rodič predloží potvrdenie, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 2. navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima – rodič predloží potvrdenie, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima,
 3. navštevuje posledný ročník MŠ (5- a viac ročné) alebo navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa bodov a) alebo b) a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus (poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, poberatelia príspevku na opatrovanie, nezamestnaní vedení v evidencii uchádzačov) – rodičia predložia čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti.

Rodičia, ktorí si chcú uplatniť dotáciu na stravu dieťaťa v ZŠ alebo v MŠ podľa vyššie uvedených bodov, musia do 28. júla 2021 doručiť do základnej školy alebo materskej školy, ktorú dieťa navštevuje doklad potvrdzujúci ich nárok na dotáciu na stravu dieťaťa a to:

 • potvrdenie o tom, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vystaví Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi) alebo
 • potvrdenie o tom, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima (vystaví Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi – formulár v prílohe) alebo
 • čestné vyhlásenie (obaja rodičia), že nepoberá na dieťa daňový bonus – ak nie je v hmotnej núdzi a je nad hranicou životného minima (čestné vyhlásenie je v prílohe).

 Bez uvedených dokladov nie je možné žiadať o poskytnutie dotácie na stravu pre dieťa.

Čestné prehlásenie – TU


Dovidenia, predškoláci!

A je to tu! Jedna etapa sa končí a ďalšia o chvíľu začne. Z malých Stonožiek a Včielok vyrástli za pár škôlkárskych rokov predškoláci a čochvíľa budú prvákmi. Predškolský rok je za nimi a posledné chvíle v škôlke si naplno užili športom na akcii mesta Spolu deťom 2021 na letnom kúpalisku a príjemnými rozlúčkovými popoludniami, kedy aj pani učiteľky obliekli svoje pyžamá, pripravili pyžamovú párty a deti si užívali bezspánkové popoludnia spoločenskými hrami, osviežovaním vlažnou vodou v sprche, skrášľovacími procedúrami a hlavne spolu so svojimi rovesníkmi.

Chcete vidieť, ako si Stonožky užili Rozlúčkové popoludnia? Kuk SEM!

a SEM! – ako sa deťom darilo na Spolu deťom 2021 


 Čo nevidieť je tu záver školského roka. Aký bol?

No pre naše deti určite výnimočný. Celý rok sa niesol v štýle zážitkového poznávania, pozorovania  a bádania. Deti sa neustále radovali a získavali množstvo nových zručností prostredníctvom tvorivých aktivít a zaujímavých hier. Jedným z nezabudnuteľných zážitkov detí zo všetkých tried bolo sledovanie vývinových období motýľov priamo na vlastné oči vďaka projektu Motýlia záhrada. Tento nový poznatok triedu Lienok inšpiroval k ďalšiemu skúmaniu života hmyzu, a preto pripravili na školskom dvore Údolie hmyzu. Dúfame, že také príjemné prostredie sa bude chrobáčikom páčiť a nájdu u nás nový domov.  Ďakujeme rodičom za spoluprácu pri príprave vhodných výplňových materiálov a firme TOMIFA, s.r.o., ktorá vyrobila krásny drevený domček pre hmyz.  Detičkám a ich rodinám prajeme krásne zážitkové leto.

Ako sme chovali motýle? Pozrite sa: TU

Zaujíma Vás naše Údolie hmyzu?  TU


 HURÁÁÁ, je tu leto!

Slnko a teplo lákajú každého tráviť čas, čo najviac vonku a dnes tomu nebolo v našej škôlke inak. Stonožky si prvý letný deň spríjemnili popoludňajším odpočinkom na čerstvom vzduchu v príjemnom tieni na školskom dvore. Presvedčte sa, aké to bolo pre nich výnimočné : Stonožky majú odpočinok 👌


 OZNÁMEMIE O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY MŠ

oznamujeme, že dňa 18.6.2021 (piatok) bude prerušená prevádzka MŠ z dôvodu odstávky pitnej vody.


Krásne slnečné počasie zlákalo Lienky na výlet do Doliny Blajzloch, kde pozorovali rastlinnú a živočíšnu ríšu, rozvíjali si pozitívny vzťah k prírode a prostredníctvom zaujímavých náučno- informačných tabúľ si vytvárali povedomie o hospodárení v lese , o význame dreva,  potrebe starostlivosti o životné prostredie a o rôznych zdrojoch vody. Dopoludňajšiu turistickú vychádzku zvládli bez vyčerpania a už sa tešia na ďalšie zážitky. 😊


 

Pri príležitosti sviatku MDD naše Včielky a Stonožky navštívili kaštieľ v Markušovciach, kde absolvovali rozprávkovú prehliadku, pozorovali krásny francúzsky park a výstavu klávesových nástrojov v letohrádku Dardanely 😊.

Ani Lienky a Motýliky nezaháľali a spolu si tento sviatočný deň plný smiechu spestrili na školskom dvore rôznymi hrami a detskými radosťami. Jupííí !  💕

  

MIMORIADNE PRERUŠENIE PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY

Vážení rodičia,

v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 a s tým súvisiace podozrenie na toto ochorenie medzi zamestnancami školy, na základe konzultácie a odporúčania RÚVZ a so súhlasom zriaďovateľa

mimoriadne prerušujeme prevádzku

Materskej školy od 11.5.2021 do 24.5.2021 – vrátane.

Prevádzka bude obnovená 25.5.2021 (utorok).

Prosíme podpísať a pri príchode odovzdať aktuálne Vyhlásenie o bezinfekčnosti TU (tlačivo bude aj v šatni).


Informácia od 3.5.2021

V červených (2. stupeň varovania) a ružových (1. stupeň varovania) okresoch osoby vstupujúce do objektu/areálu školy a školského zariadenia sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19.

Potrebné je Vyhlásenie o bezinfekčnosti – prosíme odovzdať ráno pri príchode a po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) – TU


Podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022

Naša škôlka:

 

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022 sa môžu podávať od 1. mája 2021 do 31. mája 2021 prostredníctvom vyplnenej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu materskej školy, do ktorej chce zákonný zástupca dieťa zapísať (viď kontakty MŠ >> * prehľad jednotlivých MŠ >>).

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa doložia zákonní zástupcovia dieťaťa dodatočne, najneskôr v deň nástupu do materskej školy.

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie doložia zákonní zástupcovia dieťaťa dodatočne, najneskôr v deň nástupu do materskej školy.

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy vydáva v zmysle platnej legislatívy riaditeľka materskej školyRozhodnutie bude z dôvodu dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení doručené na e-mailovú adresu, ktorú zákonní zástupcovia dieťaťa uvedú v žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy.

Materská škola na ulici P. Jilemnického č. 2 poskytuje diétne stravovanie pre deti trpiace celiakiou.

Tlačivá:

zdroj: www.spisskanovaves.eu


Jar je rozbehnutá v plnom prúde a všetci si ju užívame.

Každý rok 22.4. si pripomíname význam našej planéty a tento rok tiež nebol iný.

Detičky Deň Zeme oslávili vo svojich triedach so svojimi rovesníkmi a pani učiteľkami s množstvom krásnych aktivít, tak ako sa na malých a veľkých škôlkárov patrí.  Stonožky si upevňovali poznatky o význame separácie odpadu, Lienky sa zapojili aj do FB aktivity a maľovali Veselé kamene, ktoré potom v spolupráci so svojimi rodičmi rozniesli a ešte roznášajú na nejaké miesta. Skúsite ich nájsť ? 🙂

Pozrite sa, ako sa nám darilo : Deň Zeme , Stonožky tiež separujú a Veselé kamene

 

LOGOPÉDIA

Szeiler-Magyar Krisztina, logopédus - Home | Facebook

najbližší termín:   12.4. 2021   (pondelok)

           

Prosíme priniesť zošity.

     ——

Výkričník - ASTORIA FIT&GYM Ak neviete, či sa reč Vášho dieťatka vyvíja správne, môžete požiadať o prvé vyšetrenie (tzv. logopedickú depistáž) pre posúdenie nutnosti pravidelných cvičení (intervencií) na základe Žiadosti o vyšetrenie a Informovaného súhlasu (požiadajte pani učiteľky).

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ – jednorazové individuálne vyšetrenie v prostredí MŠ, ktoré realizuje logopédka CPPPaP, Staničná 10, Harichovce na základe žiadosti priamo v MŠ.

Cieľ:   posúdenie vývinu reči, zachytenie prejavov narušenej komunikačnej schopnosti (NKS) a v prípade potreby poskytnutie intervencie, príp. odporučenie do starostlivosti logopéda. Logopéd CPPPaP poskytne poradenstvo s odporúčaniami pre učiteľky MŠ a rodičov.


Povinné predprimárne vzdelávanie

S účinnosťou od školského roku 2021/2022 bude absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 08. 2021. Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok

Ak Vaše dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Podkladom pre rozhodnutie riaditeľky materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania podľa § 28a ods. 3 školského zákona  je:

 • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast 
 • informovaný súhlas zákonného zástupcu

Po predložení uvedených dokladov následne riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa.


👧🧒 Vážení rodičia!

S radosťou Vám oznamujeme, že od 6. 4. 2021 budú naše materské školy opäť fungovať bez obmedzení. ❤ Tešíme sa na všetky deti a prajeme krásne Veľkonočné sviatky.


Správa školských zariadení mesta Spišská Nová Ves a kolektív MŠ:-)


                                                                Ďalšie ročné obdobie majú  naši škôlkari za sebou. 

Zima nám priniesla množstvo veselých radovánok a už teraz sa detičky tešia na nové jarné zážitky                   

 so svojimi rovesníkmi.  JUPÍÍÍ !

 


Prevádzka materskej školy od 22.3.2021

dávame do pozornosti aktuálne rozhodnutie  na stránke mesta – TU

(platnosť obmedzení prijatých 8. 3. 2021 sa predlžuje do 2. 4. 2021).


NOVÉ OPATRENIA VLÁDY

Na základe nových opatrení vlády SR bude od 8.3. 2021 MŠ  otvorená pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo tých, ktorým povaha práce nedovoľuje vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce – Rozhodnutie  TU

 
🔷 K nástupu od 8.3.2021 bude potrebné Čestné vyhlásenie  pre prezenčne pracujúcich zákonných zástupcov (oboch na jednom tlačive), ktoré odovzdajú ráno v triede pani učiteľke –  stiahnete  TU.
🔷 Stále platí, že zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní, čo preukazuje Čestným vyhlásením – uvedené vyššie 
🔷 Do objektu MŠ nesmie vstupovať osoba bez negatívneho testu (prípadne spadá do výnimiek podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 47/2021)
 
V materskej škole naďalej platia sprísnené opatrenia na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID-19.
Žiadame Vás o ich dodržiavanie.
Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „OPATRENIA PLATNÉ OD 1.6.2020 NA OCHRANU DETÍ, RODIČOV A ZAMESTNANCOV MŠ DEZINFIKUJ SI PRI VSTUPE RUKY DODRŽUJ ODSTUP 2 METRE ជိုစိំ V BUDOVE SA ZDRŽ MAX. 10 MIN VSTUPUJ LEN S RÚŠKOM HRAČKY NECHAJ DOMA dio AK SI CHORY, ZOSTAN DOMA“
 
Prosíme eliminovať iné osoby ako zákonných zástupcov, ktoré odprevádzajú dieťa, teda do takej miery, ako to pôjde (aj starých rodičov). 
V prípade, že spozorujete zhoršený zdravotný stav dieťaťa alebo členov spoločnej domácnosti, odporúčame zostať doma,  kontaktovať lekára a informovať pani učiteľku alebo riaditeľku MŠ.
Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie. 

OZNAM

Prevádzka A triedy – Stonožky ‿✿⁀ ϦUgS ‿✿⁀a D triedy – Včielky  je na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi  v súvislosti s epidemiologickými opatreniami proti šíreniu Covid – 19

                                          prerušená v dňoch od 22.02.2021 do 05.03.2021 vrátane. 

PREVÁDZKA v  triedach bude obnovená 8.03.2021 (pondelok)


OZNAM

Samolepka (na auto, notebook) motýl (modrá)Prevádzka F triedy – Motýliky je na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi  v súvislosti s epidemiologickými opatreniami proti šíreniu Covid – 19

                                          prerušená v dňoch od 18.02.2021 do 03.03.2021 vrátane. 

PREVÁDZKA v F triede bude obnovená 4.03.2021 (štvrtok)

 


Vážení rodičia,

       Aj v tomto roku sa naše Rodičovské združenie pri MŠ, ktoré je samostatne registrované ako občianske združenie, uchádza o Vašu priazeň pri poukázaní 2% resp. 3% z dane.

Chcete pomôcť zlepšiť podmienky v MŠ priamo vo svojej triede, pre svoje deti, prispejte 2% resp. 3% z Vašej dane z príjmu na účet RZ .

Neplatíte nič, iba rozhodujete, či 2 % resp. 3% z Vašich daní dostane štát alebo Vaše deti.

ZA VAŠE 2% resp. 3% VÁM ZA VŠETKY DETI V MŠ VOPRED ĎAKUJEME 

SSRZ pri Materskej škole P. Jilemnického 2, Spišská Nová VesVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt 2%  

Tlačivo na poukázanie 2% dane: TU


Milí rodičia,

dávame do pozornosti aktuálne info k prevádzke Materskej školy od 8.2. 2021 na stránke mesta – TU

„Účasť detí na výchovno-vzdelávacom procese v materských školách je podmienená existenciou negatívneho výsledku RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 zákonného zástupcu, nie starším ako 7 dní “ 

Čestné vyhlásenie:  TU – je potrebné odovzdať  ráno v prvý deň nástupu.

V prípade výnimky je potrebné podpísať rovnaké čestné prehlásenie a uviesť dôvod.

 

Zároveň upozorňujeme, že naďalej platia opatrenia pri preberaní detí, Rúško – Odstup – Ruky, minimalizácia zdržiavania sa v priestoroch MŠ pri sprevádzaní dieťaťa, odporúčaný max. počet osôb v šatni 2 sprevádzajúce osoby + 2 deti. 

Veríme, že situáciu spoločne zvládneme a budeme maximálne zodpovední voči zdraviu nás všetkých.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vector eura


Mesačný poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ za január, ktorý uhradili rodičia a ich dieťa MŠ v januári nenavštevovalo sa presúva na február.

 


Vážení rodičia,

na základe aktuálnych informácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky mesto Spišská Nová Ves ako zriaďovateľ materských škôl otvorí od 11.1. materské školy len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

Zároveň prosíme zákonných zástupcov detí, aby sa zodpovedne riadili všetkými rozhodnutiami vydávanými v súvislosti s pandémiou a v prípade, že nespadajú ani do jednej kategórie zamestnancov, ponechali svoje deti doma.

aktualizácia 22.1. 2021 – odkaz na informáciu na stránke mesta www.spisskanovaves.eu


2021 Images | Free Vectors, Stock Photos & PSD

 
Dávame do pozornosti zákonným zástupcom, že od 01.01.2021 je v platnosti nové  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 6/2020 o určení výšky príspevkov v školách
a školských zariadeniach.
 
mesačný príspevok  je 18,00 € (aj pre deti do 3 rokov)


Aj našu škôlku navštívil a priniesol dobrým deťom niečo dobré. KTO?
… HO-HO-HO … no predsa MIKULÁŠ ….

 

 …. ďakujeme!!!


 

VITAJTE Birds cartoon Premium Vector | Premium Vector #Freepik #vector #winter #cartoon ... - - #Birds #Cartoon #F… in 2020 | Cartoon bird drawing, Cartoon birds, Cartoon clip art na našom Jedľa, Strom, Závod, Zelená, Smrek.

Aj napriek aktuálnej situácii sa nám podarilo v meste ozdobiť stromček. Veríme, že sa bude páčiť najmä vtáčikom, ktoré na ňom nájdu veľké množstvo dobrôt pre ich brušká.

Nie je k dispozícii žiadny popis.  Nie je k dispozícii žiadny popis.


OZNAM

 Prevádzka D triedy – Včielky je na základe opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 

                                         prerušená v dňoch od 30.11.2020 do 4.12.2020 vrátane. 

PREVÁDZKA v D triede bude obnovená 7.12.2020 (pondelok)… aktualizované 3.12.2020

Pred nástupom prosíme vyplniť tlačivo o bezinfekčnosti – TU


OZNAM

Samolepka (na auto, notebook) motýl (modrá)Prevádzka F triedy – Motýliky je na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi  v súvislosti so zvýšenou chorobnosťou detí

                                          prerušená v dňoch od 24.11.2020 do 3.12.2020 vrátane. 

PREVÁDZKA v F triede bude obnovená 4.12.2020 (piatok)… aktualizované 3.12.2020

Pred nástupom prosíme vyplniť tlačivo o bezinfekčnosti – TU


ČO JE U NÁS NOVÉ ?

Októbrové jesenné počasie doprialo Lienkam veselú šarkaniádu, ale i rozfúkalo lístie po celom školskom dvore, a tak sa smelo do hrabania pustili Lienky, ale aj malé Motýliky.

A keďže v tomto napätom období na nás všade naokolo číhajú samé bacily, detičky si každodenne pripomínajú význam hygieny. V novembri si Motýliky zaujímavými aktivitami osvojovali a zdokonaľovali svoje hygienické a sebaobslužné činnosti a Lienky s radosťou objavovali záhady ľudského tela.

 Pozrite si s nami Jesenné šantenie Lienok a ich objavovanie záhad ľudského tela  a Ako sa Motýliky starajú o svoje zdravie a užívajú si jeseň  

 

PREVÁDZKA MŠ PO 2. KOLE CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA

Aktualizácia 9.11.2020 Oznam

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ – TU

Podmienky vstupu do školyTU

Vyhlásenie zákonného zástupcuTU, toto vyhlásenie sa vyžaduje pri nástupe dieťaťa do MŠ po druhom kole testovania. Zákonný zástupca je povinný podpísať a preukázať sa ním aj po prerušení dochádzky dieťaťa na viac ako 3 kalendárne dni. Tlačivá sú dostupné aj v MŠ.

Prevádzka bude od 10.11.2020 (utorok) spustená vo všetkých triedach, čo sa môže meniť, preto prosíme sledujte naďalej web stránku. 

V platnosti ostávajú opatrenia týkajúce sa rúška, dezinfekcie, odstupov a zákazu vstupu do priestorov školy (okrem povolených výnimiek), ktoré sú zverejnené vyššie a tiež pri vstupe do MŠ.

Ďakujeme za príkladnú spoluprácu a pochopenie. 


OZNAM

Prevádzka MŠ bude v dňoch 6.11.2020 (piatok) a 9.11.2020 (pondelok) 

 prerušená z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí. 


 

PREVÁDZKA MŠ PO CELOPLOŠNOM TESTOVANÍ

Milí rodičia,

MŠVVaŠ SR vydalo dňa 1.11.2020 Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ celé znenie TU

Základné princípy:

🔴 Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)
🟢 Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (Vyhláška č. 16 ÚVZ)
🔵 Netestovaný človek: podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nemôže bez negatívneho testu vstúpiť do do vnútorných a vonkajších priestorov školy (okrem dieťaťa a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ 
Čiže:
👉 Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii 
👉 Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy
👉 Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní.
 
Podmienky vstupu do MŠTU
 
Pri nástupe dieťaťa do MŠ je rodič povinný podpísať a preukázať sa Vyhlásením o bezinfekčnosti – TU, toto vyhlásenie sa vyžaduje aj po prerušení dochádzky dieťaťa na viac ako 3 kalendárne dni.                                Tlačivá sú dostupné aj v MŠ.
 
Prevádzka je spustená vo všetkých triedach, čo sa môže meniť, preto prosíme sledujte naďalej web stránku. 
 
Ďakujeme všetkým, ktorí dodržujú sprísnené pravidlá a chránia svoje detičky i nás.
riaditeľka MŠ
 
 

Prevádzka MŠ bude dňa 2.11.2020 (pondelok) prerušená z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí.                   

Prevádzku počas jesenných prázdnin v dňoch 6.11. 2020 (piatok) a 9.11.2020 (pondelok)  ešte upresníme.

Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.   


           

 Tak ako to býva zvykom, nový školský rok priniesol do našej škôlky ďalšie milé a usmievavé detičky.

Nové Motýliky objavovali priateľstvá, spoznávali zaujímavé hry a hračky, skamarátili sa aj s ležadlami a zvykajú si na každodenný škôlkársky režim.    A už teraz sa tešia na ďalšie pestré zážitky so svojimi milými pani učiteľkami.

Pozrite sa ako to zvládli. 

 

September je za nami a máme tu jeseň.

Farby a čaro jesene sa rozhodli naše milé Lienky spoznávať priamo v lese a pritom ich sprevádzali milí ujovia lesníci, ktorí im zaujímavým a pútavým výkladom priblížili význam lesa, jeho výchovu a obnovu    a starostlivosť o zvieratká žijúce v lese. Detičky si pripravili pre zvieratká malé občerstvenie a pozorovali ujov lesníkov pri ich práci.

                        Za príjemný deň plný lesných zážitkov na náučnom chodníku v Medvedej Dolke                                                      ďakujeme Lesom mesta Spišská Nová Ves.

fotogaléria 


 

children

Kedy a ako začne nový školský rok 2020/2021?

Výchovno-vzdelávací proces  v školskom roku 2020/2021 začína 2.9.2020.

Prevádzka MŠ 6:30 do 16:30.

Dieťa je potrebné doniesť do materskej školy do  8.00 hod. Po tomto čase bude prebiehať dezinfekcia priestorov a vstup nie je  možný.

Zoznamy prihlásených detí zaradených do jednotlivých tried budú visieť na vstupných dverách.

 

Milí rodičia,

na základe odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR a s cieľom ochrany pred šírením ochorenia COVID-19 v MŠ Vás oboznamujeme a žiadame o dodržiavanie opatrení súvisiacich s novým školským rokom.

Opatrenia materskej školy kvôli prevencii nákazy COVID-19:

 • podľa odporúčania Úradu verejného zdravotníctva, založené na princípe  
  ROR – Rúško – Odstup –  Ruky
  .

Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. 

Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít detí, zamestnancov a zákonných zástupcov. 

Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

Dieťa  s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej  školy – zisťovanie realizuje rodič v domácom prostredí.  

Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnené do samostatnej izolačnej miestnosti a zároveň škola kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

Zákonný zástupca:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku a pri vchode si vydezinfikuje ruky.
 • Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky MŠ.
 • Do školy privedie iba zdravé dieťa. Ak sa dieťa ráno sťažuje na bolesti hlavy, nádchu, má kašeľ, hnačku alebo zvracia a pod. nesmie prísť do školy.
 • Dodržuje upozornenia zverejnené piktogramami na vchodových dverách a v priestoroch školy.
 • Zabezpečí umiestnenie 1 ks rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky – v uzatvorenom obale (napr. sáčok).
 • Zdržiava sa vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy max. 10 minút, aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami v a pred materskou školou.
 • Zabezpečí v spolupráci s MŠ pravidelnú výmenu posteľnej bielizne, pyžama. Vypratú bielizeň, pyžamo ponechá v šatni na značke dieťaťa
 • Rešpektuje zákaz nosenia hračiek a predmetov z domáceho prostredia do materskej školy.
 • V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku a riaditeľku školy.
 • V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v školskom prostredí, bezodkladne si svoje dieťa príde vyzdvihnúť.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola u dieťaťa nariadená detským lekárom alebo príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok bude dieťa zo školy vylúčené.

V prvý deň nástupu detí do MŠ je potrebné triednej učiteľke odovzdať:

VYHLÁSENIE RODIČA NA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA – tlačivo TU

Prihláška na stravu – TU

VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI – TU

 

Nakoľko sme tu pre Vás len za predpokladu, že budeme zdraví, chráňte seba i nás a dodržiavajte vyššie uvedené pokyny !!!

 


Zmena v spôsobe platby mesačného príspevku rodiča za pobyt dieťaťa v MŠ – platba na účet

Od 2.9.2020 sa povinná platba bude uhrádzať prevodom na účet alebo poštovou poukážkou  – informácie, číslo účtu, variabilný symbol dostane každý rodič osobne po nástupe do MŠ.

Poplatok sa platí vždy do 10-tého v mesiaci (zákon 245/2008 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 28 ods 4.).

Výška poplatku je určená VZN č.4/2017, dodatok 2 k všeobecne záväznému nariadeniu o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach:

od 2-3 rokov veku dieťaťa 40,00 €

od 3-5 rokov veku dieťaťa 18,00 €

Pre rodiny so štyrmi a viac deťmi vo veku od 3 po dovŕšení 15 rokov sa tieto príspevky znižujú o 50 %. Riaditeľ rozhodne o znížení na základe predloženej žiadosti zákonným zástupcom. 

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Prvýkrát v škôlke  Zvládnem to? 

 

Určite áno, mamička s ockom mi pomôžu … 

Nástup dieťaťa do škôlky je na prvý pohľad jednoduchá životná situácia. Ale len pre tých, ktorí sa v nej aktuálne nenachádzajú. V skutočnosti však  predstavuje nemalú záťaž ako pre dieťa tak i pre rodiča. Odlúčenie dieťaťa od matky sa prirodzene spája s pocitmi strachu, úzkosti a smútku. Rodičia samozrejme túžia celú situáciu čo najviac uľahčiť predovšetkým dieťaťu. Nakoniec spokojné dieťa rovná sa spokojný rodič. 

     Ako teda najlepšie zvládnuť nástup dieťaťa do materskej školy?

 • rozprávajte sa s dieťatkom doma o škôlke 
 • spolu mu chystajte veci (papučky, pyžamko), aby sa tešilo 
 • pripravte ho na to, že vy s ním v škôlke nebudete, aby nebolo sklamané 
 • ubezpečte ho, že ho ľúbite a vrátite sa poň, keď sa vyspinká 
 • nelúčte sa s ním v šatni príliš dlho, je to preňho ťažšie 
 • nesľubujte mu, čo nemôžete splniť ( napr. budem s tebou stále – stačí krátke – prídem po teba  ! ) 
 • ak bude dieťa veľmi plakať, odovzdajte ho p. učiteľke, hoci vám bude ťažko (ona už vie ako na to ) 
 • ak budete plakať vy, tiež to pochopíme, nebojte sa, nie ste prví …. (ale plačte tak, aby to váš drobec nevidel)  

Ranné slzičky sú normálne, väčšina detí sa po odchode rodičov v novom prostredí utíši a zabaví. Sú tu iné hračky, ako má doma, nadväzuje prvé kamarátske vzťahy.

Všetko, čo potrebujete vedieť sa spýtajte p. učiteľky. Nájdenie optimálnej spolupráce, vzájomnej podpory môže veľmi významne napomôcť spoločnému cieľu –   začleneniu sa dieťatka do kolektívu.

 

Zoznam potrebných vecí:

– prezuvky – pevná bezpečná obuv, neodporúčame šľapky ani kroksy

– uteráčik

– náhradné oblečenie pre prípad nehody, ktoré prosíme nechať na značke vo vrecúšku v šatni

– pyžamko

– náhradné rúško – zostane v skrinke v šatni

Všetko prosím označte menom dieťatka.

Tešíme sa na Vás a veríme, že pri vzájomnej spolupráci sa Vaše dieťatko rýchlo adaptuje na MŠ a bude sa tešiť na nových kamarátov a nové zážitky.


Šk. rok 2019/2020: 

V pondelok 20.7.2020 bude prevádzka MŠ pre odstávku vody prerušená.


OZNAMY K PREVÁDZKE POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

pre záväzne prihlásené deti

 

Termín: zriaďovateľ určil prevádzku MŠ od 1.7.2020 do 31.7.2020

Poplatok:  Mesačný poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole počas hlavných školských prázdnin určuje VZN 4/2017 – Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu o určení výšky príspevkov na školách a školských zariadeniach

Poplatok za MŠ v mesiaci júl:

od 2 do 5 rokov veku dieťaťa 40 €

Prosíme odovzdať p. uč. v prvý deň nástupu do MŠ.

Organizácia tried:

v prevádzke budú 2 triedy na zelenom III. pavilóne:

Trieda E (Lienky)  – pre prihlásené deti z tried:

E – Lienky

D – Včielky

Trieda F  (Motýliky) – pre prihlásené deti z tried:

A – Stonožky

F – Motýliky

Prevádzka v mesiaci august-  na základe písomnej záväznej prihlášky  doručenej na SŠZ (podľa OZNAMU SŠZ):

Domov

Prihláška na august

OZNAM K PREVÁDZKE POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

109 Best Leto images in 2020 | Leto, Deti, Pre deti

Oznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy a jej organizačné zabezpečenie (počet a zloženie tried) v letných mesiacoch závisí od počtu prihlásených detí. Záujem je potrebné nahlásiť triednej učiteľke do 16.6.2020.

Mesačný poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole počas hlavných školských prázdnin určuje VZN 4/2017 – Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu o určení výšky príspevkov na školách a školských zariadeniach

od 2 do 3 rokov veku dieťaťa 40€

od 3 do 5 rokov veku dieťaťa 40€

Prevádzka MŠ sa bude riadiť hygienicko-epidemiologickými opatreniami podľa aktuálnej situácie.


Prevádzka MŠ 

rainbow.gifNa základe vyhlásenia ministra školstva dňa 9.6.2020 informujeme, že:

od 15.6.2020

prevádzka materskej školy bude  
od 06:30 – 16:30 hod
.
 

počet detí v triede už nie je obmedzený t.j. všetky deti od pondelka budú vo svojich triedach

 

Naďalej prosíme, aby ste rešpektovali a dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia, minimalizovali svoj pobyt v poobedňajších hodinách na školskom dvore. 


Formulár  – lekárske potvrdenie pre novoprijaté deti


Informácie o spustení prevádzky MŠ

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR mesto Spišská Nová Ves ako zriaďovateľ materských škôl rozhodlo o opätovnom spustení prevádzky našej materskej školy.

Materská škola bude otvorená od 1.6.2020 

prevádzková doba od 07:00 – 16:00 hod. bez zbernej triedy zatiaľ pre všetky prihlásené deti.

V prípade, ak sa vyskytne záujem o umiestnenie dieťaťa zo strany oboch pracujúcich rodičov, bude potrebné, uvoľniť toto miesto dieťaťom, ktorého jeden z rodičov je nezamestnaný, na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

 • počet tried: 4
 • 1 trieda s maximálnym počtom 15 detí  – v triede môžu byť spolu aj deti, ktoré pred prerušením prevádzky, neboli v spoločnej triede,  rodičia musia rešpektovať presun dieťaťa do inej triedy (o presune Vás budeme informovať), 
   
Pozorne si prosím prečítajte a dodržiavajte podmienky a pokyny k prevádzke TU
 
Vyhlásenie, ktoré bude povinné odovzdať už 1. deň bude umiestnené v šatni. Prosíme o vyplnenie a odovzdanie. Odporúčame priniesť si vlastné pero. Aby ste sa zdržiavali čo najmenej, môžete vyplniť už doma  TU
 
Diéty a obmedzenia v strave osobne konzultujte s vedúcou ŠJ na tel. č. 053/4463655
 

Na základe rozhodnutia ministra školstva o otvorení materských škôl k 1.6.2020 Mesto Spišská Nová Ves ako zriaďovateľ materských škôl v spolupráci s riaditeľmi uvedených zariadení rozhoduje (s prihliadnutím na miestne podmienky, personálne, materiálne a priestorové možnosti) v akom režime bude možné materské školy otvoriť.

V týchto dňoch prebieha zisťovanie záujmu zo strany zákonných zástupcov o nástup detí do jednotlivých zariadení. Zriaďovateľ tiež preveruje možnosti personálneho zabezpečenia v jednotlivých materských školách s prihliadnutím na stanovené podmienky v usmernení vydanom ministerstvom.

Následne určí spôsob a rozsah otvorenia jednotlivých prevádzok. Všetky informácie budú zverejnené na webovej stránke mesta a na weboch materských škôl.


Milí rodičia,

na základe pokynov zriaďovateľa mesta Spišská Nová Ves, zisťujeme záujem rodičov detíktorí majú záujem – chcú od 01.06.2020 prihlásiť svoje dieťa do MŠ. Na prihlásenie použite online formulár nižšie.
Ak takúto možnosť nemáte, kontaktujte Vaše triedne učiteľky.

Prihlášky žiadame zaslať do 25.5.2020 t.j. pondelok.

Ak prihlášku nevyplníte budeme vedieť, že o umiestnenie dieťaťa do MŠ nemáte záujem.

Ďalšie informácie Vám budú oznámené, v termíne od 26.05.2020.

Ďakujeme za spoluprácu. 


skola

Na základe rozhodnutia krízového štábu SR bude prevádzka materskej školy prerušená DO ODVOLANIA.

 

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2020/2021

V súlade s § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, po dohode so zriaďovateľom Mesto Spišská Nová Ves určujem miesto a termín podávania žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
pre školský rok 2020/2021 v Materskej škole P. Jilemnického 2, Spišská Nová Ves 

Podávanie žiadosti: elektronicky na email  ms.jilemnickeho@mestosnv.sk 

Termín: od 30. apríla 2020 do 31.mája 2020 

Podmienky na prijatie:

1. Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú doručí elektronicky
na uvedenú emailovú adresu riaditeľke MŠ.

Potvrdenie  o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast sa pri zápise nevyžaduje – doplní sa dodatočne, najneskôr 
v deň nástupu dieťa

Formulár žiadosti TU, lekárske potvrdenie TU  (dostupné aj na webovej stránke MŠ  v sekcii dokumenty)

2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma (§ 59 ods.2 zákona č.245/2008 Z.z.):

dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

dieťa s odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky,

dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky 

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ ako je voľná kapacita školy, riaditeľka MŠ uprednostní ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

 • dieťa s celiakiou
 • dieťa s oslabenou imunitou a alergiami
 • dieťa, ktorého starší súrodenec navštevuje MŠ
 • podľa dosiahnutého veku vzostupne 
 • dieťa mladšie ako 3. roky sa prijíma v prípade, že to umožňuje kapacita mš

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá žiadosť
o prijatie dieťaťa do materskej školy bez vyjadrenia príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Poskytujeme diétne stravovanie pre deti s celiakiou. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt bez lepkuV priebehu školského roka je možné prijať dieťa do materskej školy len v prípade voľnej kapacity.                                                      

                        Mgr. Slávka Lešková – riaditeľka MŠ


…predškolákom pripomíname, že zápis do ZŠ  prebieha v apríli…

ZŠ Komenského SNV

ZŠ Nejedlého SNV


Milí rodičia, prinášame Vám zopár stránok odkiaľ môžete cielene využiť pc, tablet a pod., prípadne
kde môžete čerpať námety na prácu a zábavu s deťmi počas týchto dní: 

 

SILCOM Multimedia SK

Login: minedu@didakta.sk
Heslo: MINEDU

 

 

aktivity na PC – TU

doplnkové materiály – TU

 

Logo Viki

 

aktivity pre materské školy – TU

 

 

Hravo & Zdravo

aktivity, pracovné listy pre predškolákov a iné – TU

 

  

 

Alfík  – interaktívne cvičenia, slovná zásoba v SJ- TU   heslo: ucimesadoma

 

 

Matematika pre najmenších - Hravé čísla od 1 do 6 - Súbor 10 hier + pracovný zošit

 

ABC Materská škola – Voľné interaktívne hry – TU

 

 

Pro Solutions

E BOOKY na rôzne témy – na stiahnutie TU

 

 

Jarná knižka pre všetky veselé deti – TU

 

 

 

7 tvorivých aktivít pre deti – TU

 

 

Grafomotorika - pracovné listy pre deti

 

na rozvoj grafomotoriky – TU

 

 

 

 pracovné listy na stiahnutie zvieratká – TU, povolania – TU

 

 

 

kreslenie pre najmenších – TU

 

 

 

Jarné tvorenie s deťmi – TU

 

 

 Elka Telka – TU

 

 

 

 

divadlo zábavka – TU

 

 

 

Tárajko a Popletajka – TU

 

Link odporúčaný Ministerstvom školstva: www.ucimenadialku.sk – webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách. Táto stránka ponúka inšpirácie a kontakty na možnosti podpory pre rodičov pri vzdelávaní detí doma, ktoré by im mohli čiastočne uľahčiť situáciu. 

Prehľad elektronických vzdelávacích materiálov dostupných online, ktoré môžete spolu so svojimi deťmi využiť, sa nachádza v sekcii Zdroje – použite filter na vyhľadávanie materiálov vhodných pre materskú školu (MŠ)

 

Ďalšie zaujímavé linky: 

hry s legom – TU

Jany Landl trénuje deti – TU

logopédia – precvičovanie hlások – TU

Ako si vyrobiť domácu plastelínu – TU

Rozprávka o vodnej kvapke – v češtine – TU

Rozprávka na čítanie – Voda života – TU

Ako sa naučiť  zaviazať si šnúrky – TU

Milí rodičia, situácia je pre nás všetkých náročná, sociálny kontakt s rovesníkmi je žiaľ nenahraditeľný. Veríme, že to všetko spolu zvládneme a uvidíme sa čo najskôr. Prajeme Vám v týchto časoch hlavne duševný pokoj, spievajte si, tancujte, pretože spev a tanec znižujú napätie a k tomu Vám určite pomocnú ruku podá aj youtube kanál, ktorý ponúka aj námety ako vysvetliť deťom info ohľadom koronavírusu: 
 
Miro Jaroš & Sofinka – Ako si vyrobiť rúško

  Spievankovo – Pieseň dnešných dní -Som doma
 
   Rozprávkové divadlo – Príchod cudzinca
 

Prípadne sa môžete zapojiť do výzvy MAĽUJEME DÚHU – ktorú ako symbol namaľujete alebo vylepíte
do okien svojich domovov. Je to symbol, že sme doma, myslíme na svojich kamarátov a chceme čo najskôr poraziť koronu.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt dúha

Veľa zdravia všetkým….

 

Témy, ktorým by sme venovali nasledujúce týždne v škôlke:

Vôňa Jari

Putovanie vodnej kvapky

Veľkonočné radosti

Zvieratká a ich mláďatká

Vôňa kvetov

V ríši hmyzu

Naša planéta Zem, vesmír a hviezdy


Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú. Termín zápisu určí zriaďovateľ školy. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia zápisu do ZŠ budú priebežne doplnené.


Prevádzka materskej školy je prerušená od 13.3.2020.

V snahe zabrániť vzniku epidémie a zamedziť šíreniu ochorení COVID-19 budú všetky materské školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves od 13.03.2020 až do 27.03.2020 zatvorené.

Prosíme správajme sa zodpovedne voči sebe aj ostatným, dodržiavajme všetky odporúčané opatrenia, aby sme sa 30.3.2020 opäť v plnom zdraví stretli.

 Fotka Danice Ballovej.


Oznámenie o zabezpečení opatrení v súvislosti s výskytom Koronavírusu – COVID 19 – TU

Coronavirus1

 

Coronavirus2


Vo februári predškoláci  privítali návštevu z Legárne … podľa predlohy sme dokázali postaviť z lega jednoduchý spiner, ktorý sme využili na tvorbu ozdobených tanierikov. Aktivita bola veľmi zaujímavá a pohltila nás všetkých. Každý náš spiner fungoval a podarilo sa nám vyrobiť ozaj krásne výrobky.


Prevádzka počas jarných prázdnin

                                                                                        2.3.2020 – 6.3.2020

                         Trieda D – Včielky (deti z tried A,D)

                          Trieda F – Motýliky (deti z tried E,F)

 


Vyhlásenie volieb do rady školy

Riaditeľka školy  v zmysle § 24 ods. 16, § 25 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje voľby do Rady školy

z radov pedagogických,  nepedagogických zamestnancov a rodičov detí materskej školy.

Termín voľby  –  rodičia detí MŠ  26.02. 2020  /6:30 – 16.30 hod. – trieda, ktorú navštevuje dieťa /

 • štyria zástupcovia rodičov detí materskej školy, ktorí nie sú zamestnancami školy, volení vo voľbách rodičmi detí materskej školy

Na hlasovacom lístku, ktorý obsahuje mená navrhnutých kandidátov, každý volič označí zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta  štyroch zástupov do rady školy.

Oprávnení voliči z radov rodičov si môžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v materskej  škole (spravidla v triede s mladším súrodencom).

 

VÝZVA NA PODÁVANIE NÁVRHOV NA KANDIDÁTOV DO VOLIEB RADY ŠKOLY.

Návrh kandidáta na voleného člena RŠ môže po jeho písomnom súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov alebo kandidát sám môže oznámiť svoje rozhodnutie kandidovať do RŠ. Termín prijatia návrhov kandidátov do volieb RŠ  je do 24.02.2020  do 12.00 hod. na riaditeľstve školy osobne alebo elektronicky
na msjilemnickeho@mestosnv.sk spolu so súhlasom o kandidatúre.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 12.2.2020

                                                                                                                                               Mgr. Slávka Lešková – riaditeľka MŠ


Január nám pomaličky máva na rozlúčku a my sme si počas neho, hneď po prázdninách, užili Divadielko spod Spišského hradu s vystúpením Snežní ľudkovia…

Obrázok

…na jedničku s hviezdičkou  predškoláci zvládli počas jedného týždňa základy lyžovania.  Dokázali to
v  závere, kedy nechýbali tradičné preteky, kde všetkým ukázali, ako sa im to podarilo.


Ďakujeme našim skvelým inštruktorom…

…kým predškoláci lyžovali, Lienky sa postarali o vtáčiky. Namiešali a vytvarovali dobrôtky zo semienok, ktoré majú najradšej a zaniesli im ich priamo domov – na stromy na našom zamrznutom školskom dvore…

…a aby tých zážitkov bolo dosť, ujo Ľubo nás naj naj najsamlepšie zabavil na karnevale krásnych masiek
s perfektnou disko párty. 

Gratulujeme nášmu úspešnému maliarikovi Sebikovi ku krásnemu úspechu vo výtvarnej súťaži Ministerstva vnútra
s témou: „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a CO.“

Sme na Teba hrdí…..


L

Súvisiaci obrázok27.1.2020

Rozhodnúť sa neviem stále, čím chcem byť na karnevale.
Žabkou? Líškou? Indiánom? Muchotrávkou?
Medveďom? Zajkom? Dedom Vševedom?
No, alebo, žeby kráľom? Neviem, čo s tým karnevalom.

Už chýba len zopár dní, tak sa rýchlo rozhodni!  😀


OZNAM

Prevádzka D triedy – Včielky je na základe Prevádzkového poriadku MŠ a odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi  v súvislosti s poklesom počtu detí
z dôvodu chorobnosti 

prerušená v dňoch od 17.1.2020 do 20.1.2020. 

Prevádzka v triede bude obnovená v utorok 21.1.2020.


Vianočnú atmosféru priniesli detičky s pani učiteľkami pre svojich blízkych počas vianočných besiedok.
V každej triede cítiť blížiace sa sviatky. Triedy, chodby, školský dvor sú vyzdobené a čakajú na ticho a čaro VIANOC…. preto ….

a tešíme sa na Vás v NOVOM ROKU.


OZNAM

Oznamujeme, že prevádzka MŠ bude prerušená  od 23.12.2019 do 6.1.2020.

Riadna prevádzka začne: 7.1.2020 (utorok).


 

Kráčajúci Mikuláš  December je tu a my ho opäť netrpezlivo čakáme – 5.12. (štvrtok)Súvisiaci obrázok

 

Lyžiarsky výcvik pre predškolákov

Pre predškolákov ponúkame možnosť absolvovať lyžiarsky výcvik. Prihlasuje sa prostredníctvom formulára na web stránke pepeski.sk V zozname škôl treba vyhľadať  Materská škola Jilemnického 2 SNV
a ďalej postupovať podľa inštrukcií vo formulári. 

Termín: 20.1.2020 – 24.1.2020 poobede

Venujte prosíme pozornosť  inštruktážnemu videu, (na začiatku po kliknutí na odkaz vyššie),
v ktorom sa dozviete všetko potrebné.


Všetky krabičky sú odovzdané. Vďaka krásnej myšlienke a aj vďaka Vám budú mať starkí v domovoch dôchodcov krajšie VIANOCE.

Vyskakujúci medvedík 

Dnes  (pondelok) sme posunuli koordinátorke Lásky v krabičkách prvé krabičky.

Veľmi sa tešíme a ĎAKUJEME, že nie ste ľahostajní.  Ak máte chuť urobiť niekomu v Domove dôchodcov radosť, pripravte krabičku pre babičku, keďže je viac babičiek alebo neutrálnu. Bližšie info viď. nižšie. Ďalšia odovzdávka vyzbieraných krabičiek bude čoskoro. 

Láska v krabici od topánok?

Áno … presne tak milí naši priatelia.

Zapojte sa a podporte nádhernú myšlienku pomoci a lásky spolu s nami: 

Fotka Zlate Horvathovej Marcinkovej.

 Krabica sa má skladať z dvoch častí obalených v darčekovom papieri (vrch aj spodok), musí sa dať otvárať. Do každej pribalíme maličkosť  z našej materskej školy – drobný darček od detí.

Krabice plné lásky môžte odovzdať  v triede pani učiteľkám do 2.12.2019 do 8:00 hod., následne poputujú do Domova dôchodcov  – k babičkám a deduškom v našom meste prostredníctvom koordinátorky
pre Spišskú Novú Ves. 

Čo može/nemôže obsahovať krabica? – POMOCKA KOLKO LASKY SA ZMESTI DO KRABICE OD TOPANOK 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt DAKUJEME


V chladnom jesennom mesiaci november nás navštívili Sokoliari. Workshop, v ktorom sme sa zoznámili
s nehmotným kultúrnym dedičstvom Sokoliarstvom, bol nezabudnuteľným zážitkom. 

 

 

A nielen dravce lietali v našej škôločke, aj šarkany na školskom dvore dostali „krídla“ alebo to bolo inak?


Mesiac október ešte neskončil a my už máme ďalšie nové zážitky. Lienky navštívili záhradku tety záhradkárky, kde pozorovali čo prináša svedomitá práca a starostlivosť o rastlinky počas celého roka.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt záhradka animovany obrázok

Motýliky tvorili z jesenných plodov krásne jedlé dobroty a tie, verte či nie, chutia oveľa lepšie.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt záhradka animovany obrázok

Upratujeme školský dvor, lebo hoci je teplučko, príroda sa pomaličky ukladá na dlhú zimu.

Súvisiaci obrázok

A ani na starkých sme nezabudli. Mesiac venovaný úcte k starším oslávili Lienky na „pikniku so starkými“ na ZáZemí a v ostatných triedach sa pre nich chystajú ďalšie prekvapenia. Foto so starkými z triedy Včielok.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt starí rodicia vector

Teplé počasie sme využili aj na návštevu v Železničnej spoločnosti Cargo a popozerali sme si vláčiky
v rušňovom depe. Bol to VEĽKÝ ZÁŽITOK  pre detičky
z triedy Lienok. ĎAKUJEME!!! 

 

Divadielko spod Spišského hradu s predstavením Pleško a Strieborná Borka nám pripomenulo aké je dôležité mať niekoho pri sebe a nebyť sám. Pleško a Strieborná Borka sú susedovci starčekovci, ktorí žijú na železničnej stanici a cítia sa osamelo. Vďaka slimákovi dostali pozvanie na výlet čarovným vláčikom. Obom sa splnila ich túžba: aby nikto nebol na svete sám..

Obrázok 

V pondelok sme privítali vzácnu návštevu – tetu, uja a prišiel aj psík Amo z Útulku Šťastný psík z Matejoviec nad Hornádom.  Popočúvali sme všeličo o psíkoch, ktoré ostali opustené, kde a kto ich našiel, o ich základných potrebách, zodpovednosti a ohladuplnosti pri venčení vlastného psíka. 

Veľmi pekne ďakujeme, že ste sa zapojili do zbierky a prispeli tak svojou „troškou“ na veľkú vec – k lepšiemu životu útulkáčov, veľmi si to vážime … ĎAKUJEME !!! 

Útulok pravidelne organizuje venčenie psíkov. Ak máte chuť vybehnúť si na prechádzku, môžte si „požičať“ psíka. Urobíte radosť sebe aj útulkáčom. Viac info na facebooku – Útulok šťastný psík.


Mesiac september máme úspešne za sebou. Naši najmenší si zvykli na nové prostredie, kamarátov a pani učiteľky. Aj tento školský rok sme rozbehli spoluprácu so Spišskou knižnicou, základnou školou.
Stonožky a Motýliky zažili krásny výlet vďaka organizácii Lesy mesta Spišská Nová Ves, kde bez problémov zvládli vychádzku po náučnom chodníku Medvedia dolka v Novoveskej Hute s odborným výkladom.  Ďakujeme lesníkom za ich pútavé rozprávanie, za nové poznatky, ktoré sme sa dozvedeli o našej nádhernej prírode – o starostlivosti, ochrane lesa a jeho obyvateľov. Bolo to nádherné zážitkové učenie !!!


Súvisiaci obrázok

Vítame Vás v novom školskom roku 2019/2020

kolektív MŠ

 

 

 


Šk. rok 2018/2019:

Bláznivý a chladný APRÍL sme si v našej škôlke užili. V tie krajšie dni sme oživili naše záhradky pred každým pavilónom a tie smutnejšie, zamračené dni sme sa venovali spevu a tancu. Najprv deti z triedy Motýlikov zatancovali v kine Mier na podujatí organizovanom Spoločnosťou pre predškolskú výchovu s názvom Poďme spolu dokola. Ľudovým tradíciám venované vystúpenie Deň spevu a tanca obohatili svojim pásmom deti z Hríbikov, no a zahrali sme sa aj na spevákov a v pesničkovej súťaži sme spievali do mikrofónu o dušu 😀 ako v Superstaaaar.  A tu sú naši speváci:

V podobnom duchu sa začal aj  MÁJ. Zažili sme úžasný hudobný koncert s názvom Pesničkál, kde bolo ozaj hlučne a veselo. O zdravom stravovaní nás presviedčal počas svojej návštevy malý Zdravko, lebo vraj od sladkostí sa kazia zuby a naučil nás aj básničku. Tešíme sa na ďalšie zážitky a veríme, že aj vonku už bude konečne TEPLOOOO…


     Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2019/2020

V súlade s § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, po dohode so zriaďovateľom Mesto Spišská Nová Ves určujem miesto a termín podávania žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
pre školský rok 2019/2020 v Materskej škole P. Jilemnického 2, Spišská Nová Ves

 1.   Miesto podávania žiadosti: kancelária riaditeľky Materskej školy
 2.   Termín: od 2. mája 2019 do naplnenia kapacity v čase od 8:00 hod do 13:00 hod.

Podmienky na prijatie:

1. Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (§ 3 ods.1 vyhl.308 /2009 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov). Žiadosť je možné podať osobne, poštou alebo elektronicky.
Formulár žiadosti obdrží zákonný zástupca u riaditeľky školy, prípadne je dostupná aj na webovej stránke MŠ www.msjilemnickehosnv.sk v sekcii dokumenty.

2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma (§ 59 ods.2 zákona č.245/2008 Z.z.):

 • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
 • dieťa s odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky,
 • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Poskytujeme diétne stravovanie pre deti s celiakiou. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt bez lepkuV priebehu školského roka je možné prijať dieťa do materskej školy len v prípade voľnej kapacity.                                                      

                        Mgr. Slávka Lešková – riaditeľka MŠ

 

prezentácia        informačný leták

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ


Pamätáte si , ako sme Vám sľúbili stvárnenie nášho škriatka Jilemníčka ? Nuž je to tu! Práve pri jeho príbytku –   drevenom zámočku –  je výstava rôznych škriatkov, tak, ako si ho deti predstavujú. Príďte sa pozrieť, kým nám vietor ( alebo žeby sám škriatok ? ) s výstavou neurobí šarapatu. Ak náhodou chýba práca niektorého z detí je za tým škriatok… určite si niečo zavesí aj vo svojej izbičke.


Trieda Margarétok … sa usilovne pustila do jarného upratovania školského dvora, nech im táto usilovnosť vydrží do dospelosti.


 Škriatok Jilemníček

Viete kto to je ? Nie? Nuž takýto názov má prvé vydanie našej  knihy vytvorenej  zapojením všetkých tried. A škriatok, to je nezbedník, ale vlastne kamarát všetkých detí, ktorý býva v  drevenom zámočku na našom školskom dvore. Odkiaľ sa vzal, ale aj čo u nás zažil je zaznamenané v knihe, ktorej výtlačok má každá trieda. Nuž a vo štvrtok 21.3. bol ten deň, keď  nás pani učiteľky z lienok pozvali, aby sme novú knihu pokrstili. A nielen to, my sme si ju aj čítali –  z knihy i z interaktívnej tabule ako maľované čítanie, aby „čítať“ mohli aj deti. Škriatkovi sme aj zaspievali a zatancovali pieseň o ňom, teda takú škriatkovskú. Či pri tom bol alebo nie, nám dodnes nie je známe. Ukryl sa totiž tak dobre, že sme ho nemohli nájsť. A verte, hľadali sme ho aj v jeho príbytku. Niečo sme však vymysleli. Nakreslíme, namaľujeme alebo ho hocijako inak stvárnime a spravíme výstavu. Nuž a to čo by už bolo, aby sa neprišiel na seba pozrieť. Pssst, dáme vám vedieť ako to dopadlo. Na fotky čakáme, žeby v tom mal prsty zasa škriatok ? Ale kdeže, veď sú TU.


Zábavné dopoludnie plné športových výkonov sme zažili v Základnej škole na ulici Z. Nejedlého. Pani učiteľky a pani vychovávateľky si totiž pre budúcich prváčikov pripravili pozvanie na návštevu, predstavili školu plnú veľkých žiakov a tiež pre nás nachystali rôzne zábavné športové úlohy. My sme v rámci našej spolupráce pozvanie prijali a navyše sme úspešne zvládli všetky úlohy a to na VÝBORNÚ.

Veľkým kamarátom posielame pozdravy a poďakovanie za krásny zážitok.


Pani učiteľky z D triedy si pre predškolákov pripravili zábavné dopoludnie. A keďže marec je mesiacom knihy, čomu inému ako knihám, rozprávkam, ale aj písmenkám, by sme sa mali venovať. Overili sme si poznatky a šikovnosť detí, ktoré si už budúci školský rok sadnú do školských lavíc v zábavnom kolotoči rozprávok a písmeniek s názvom Múdrosť knihy. A verte, že nielen knihy sú múdre, ale aj detičky máme múdre. Ich úlohou bolo poznať odpovede na rôzne otázky, za ktoré získavali bodíky ako v televíznom kvíze. Zvíťazili Slniečka, ale všetci sme zažili krásne dopoludnie, plné múdrosti.

 


Karnevalové dni sú za nami a s nimi zopár krásnych zážitkov napríklad zo skladania postavičiek z lega, lyžiarskeho výcviku, návštevy edukatívnej, interaktívnej výstavy v Poprade, kde sme sa dozvedeli ako funguje Naše telo. V podaní Divadielka spod Spišského hradu sme sa dozvedeli, čo sa skrývalo v čudnom vajíčku, veď už o chvíľku príde jar a príroda ožíva. S pánom Divokom zo Správy NP Slovenský raj sme si rozprávali, počúvali a pozorovali vtáčiky. Predviedli sa aj naše šikovné jazýčky, lebo mám básničku na jazýčku je súťaž, ktorá sa už pravidelne koná v našej škôločke.

 

Patrikovi a Karolínke, ktorí nás veľmi úspešne reprezentovali v knižnici na mestskom kole súťaže

zo  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt srdce  GRATULUJEME !!!

 


 AKO SME KARNEVALOVALI

ponúkame zopár fotiek z karnevalového šantenia lienok. Bol to ich prvý karneval v MŠ a užili si ho.


 

AKO SA  STARÁME V ZIME  O VTÁČIKY

Naše maličké Lienky z E triedy toho už vedia dosť , napríklad aj to, že zvieratkám v zime je dobré trochu pomáhať. Potravy je málo, hlad veľký, lebo tuhé mrazy odoberajú energiu nielen nám ľuďom. A tak sa detičky najprv postarali ,aby boli křmidlá na školskom dvore plné a neskôr im vyrobili aj chuťovku , ktorú zavesili s pomocou p. učiteľky na konáre stromov. Ktovie , ako vtáčikom zobkavá dobrota chutila. Budeme to sledovať a vy, milí rodičia, to  môžete  sledovať s nami.  


 

LYŽIARSKY VÝCVIK 

Termín: 28.1.2019 – 1.2.2019

Odchod autobusu:  12:15 hod.

Deťom prosím pribaľte prázdnu termosku na teplý čajík.

Predpokladaný návrat:  15:45 hod. – prosíme vyzdvihnúť detičky pri autobuse pred škôlkou.


OZNAM

Prevádzka D triedy – Slniečok na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi v súvislosti s poklesom počtu detí z dôvodu chorobnosti je prerušená v dňoch 24.1.2019 a 25.1.2019. 

Prevádzka bude obnovená v pondelok 28.1.2019.


OZNAM

Prevádzka MŠ bude prerušená od 24.12.2018 do 4.1.2019.

Tešíme sa na Vás 7. 1.2019 (pondelok).


Ďakujeme milý Mikuláško, že si na nás nezabudol, že si spolu s Anjelikom a Čertíkom našiel cestu aj k nám do škôlky a priniesol darčeky. Tebe Čert sľubujeme, že dohodu dodržíme a budeme počúvať aj všetko jesť.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mikuláš gif


Náš školský dvor zdobí adventný veniec, triedy sú vyzdobené, cítiť v nich vianočnú atmosféru. Detičky s pani učiteľkami pilne pracujú na vianočných programoch, ozdobili sme vianočný stromček v centre mesta,
no a trieda Hríbikov dnes rozšírila úžasnú vôňu medovníčkov
do všetkých kútov.

Tešíme sa na VIANOCE.

 


Pre predškolákov pripomíname možnosť absolvovať lyžiarsky výcvik.
Prihlasuje sa prostredníctvom formulára na web stránke pepeski.sk

V zozname škôl treba vyhľadať  Materská škola Jilemnického 2 SNV
a ďalej postupovať podľa inštrukcií vo formulári. 

Termín:  28.1. – 1.2.2019 poobede

Venujte prosíme pozornosť  inštruktážnemu videu, ktoré je na začiatku po kliknutí na odkaz vyššie a v ktorom sa dozviete všetko potrebné.

  

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mikuláš gif


  

Mikulášku dobrý strýčku modlíme sa modlitbičku….

Však prídeš aj tento rok?

Čakáme Ťa…. V piatok máš čas?

  


Hurá snežííííííSúvisiaci obrázok

November sa s nami lúčil ozajstnou zimou a takto sa Margarétky z C triedy
a Hríbiky z B triedy pohrali s prvým sniežikom.

 

 


Maličké lienky si uctili starých rodičov, ktorí sú nenahraditeľní  a v ich živote veľmi dôležití. Ako ich ľúbia
a potrebujú prejavili  krátkym vystúpením a spoločnou hrou  s ovocím a jeho ochutnávaním.


  Milí starí rodičia v mene detí Vám ďakujeme, že Vás máme a prajeme véééľa zdravia!

 


 V prvom novembrovom týždni je našou témou ľudské telo a naši malí lienkáči si okrem iných činností obľúbili hru    Na lekára


4. novembra si pripomíname Deň materských škôl na Slovensku. My ho spoločne s ostatnými kámošmi zo všetkých škôlok oslávime tak, ako sa na škôlkárov patrí s radosťou, so spevom a s prekvapením pre detičky, ktoré zatiaľ neprezradíme.

Tešíme sa 6.11.2018 priamo v centre nášho mesta pred Redutou.

Hymna materských škôl

Pani učiteľka Tánička Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt smajlik nám urobila zopár fotiek z tohto krásneho dňa.

Vysielanie TV REDUTY.


Úspešný október a veľa zaujímavých zážitkov máme za sebou a kedže sa chceme podeliť, doplnili sme „momentky“ do našej fotogalérie. Predškoláci navštívili knižnicu a potvrdili, že knihy sú plné múdrosti.

V environmentálnom stredisku sme sa dozvedeli všeličo o prírode v Slovenskom raji, pri návšteve v ZOO zas niečo nové o zvieratkách.

Uctili sme si našich starkých tentokrát  výletom  B triedy do historickej Levoče.

Margarétky popreháňali kolobežky a bicykle po našom dopravnom ihrisku.

Počas Dňa zdravej výživy  nám nesmierne šikovné pani učiteľky pripomenuli, aké dôležité je starať sa o naše zdravie a ešte nás tento mesiac prišli rozveseliť  Tárajko a Popletajka. Aaa…. v našej telocvični sme natočili spoločné videooo  aha…

odteraz máme staronovú okrášlenú web stránku 

01-11-2018

 

a opäť lienky , už cvičíme v telocvični a veľmi nás to baví  foto

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt lienky       Naše najmenšie lienky 

… sa už zoznámili s prostredím a počas prvých ešte teplých septembrových dní si užívali slniečko na školskom dvore. Pozrite sa. 

 

 

Prázdniny sa pominuli, začína sa škola.
Naša škôlka nedočkavo na nás všetkých volááááá.

kolektív  Mš

 

 

Prvýkrát v škôlke  Zvládnem to? 

      Určite áno, mamička s ockom mi pomôžu … 

      Nástup dieťaťa do škôlky je na prvý pohľad jednoduchá životná situácia. Ale len pre tých, ktorí sa v nej aktuálne nenachádzajú. V skutočnosti však  predstavuje nemalú záťaž ako pre dieťa tak i pre rodiča. 

Odlúčenie dieťaťa od matky sa prirodzene spája s pocitmi strachu, úzkosti a smútku.

     Rodičia samozrejme túžia celú situáciu čo najviac uľahčiť predovšetkým dieťaťu.

Nakoniec spokojné dieťa rovná sa spokojný rodič. 

     Ako teda najlepšie zvládnuť nástup dieťaťa do materskej školy?

 • rozprávajte sa s dieťatkom doma o škôlke 
 • spolu mu chystajte veci (papučky, pyžamko), aby sa tešilo 
 • pripravte ho na to, že vy s ním v škôlke nebudete, aby nebolo sklamané 
 • ubezpečte ho, že ho ľúbite a vrátite sa poň, keď sa vyspinká 
 • nelúčte sa s ním v šatni príliš dlho, je to preňho ťažšie 
 • nesľubujte mu, čo nemôžete splniť ( napr. budem s tebou stále – stačí krátke – prídem po teba  ! ) 
 • ak bude dieťa veľmi plakať, odovzdajte ho p. učiteľke, hoci vám bude ťažko (ona už vie ako na to ) 
 • ak budete plakať vy, tiež to pochopíme, nebojte sa, nie ste prví …. (ale plačte tak, aby to váš drobec nevidel) 

 

Ranné slzičky sú normálne, väčšina detí sa po odchode rodičov v novom prostredí utíši a zabaví. Sú tu iné hračky, ako má doma, nadväzuje prvé kamarátske vzťahy.

Všetko, čo potrebujete vedieť sa spýtajte p. učiteľky. Nájdenie optimálnej spolupráce, vzájomnej podpory môže veľmi významne napomôcť spoločnému cieľu –   začleneniu sa dieťatka do kolektívu.

 


Šk. rok 2017/2018:

Súvisiaci obrázok

Prajeme všetkým deťom krásne prázdniny, viac tepla a slniečka, budúcim školákom veľa úspechov škole.

Ak Ste dieťa prihlásili na prázdninovú dochádzku do niektorej z MŠ, pripomíname harmonogram:

2.7. – 20.7.2018 MŠ Komenského

23.7. –  10.8.2018 MŠ Hanulova

13.8. – 24.8.2018 MŠ Lipová

                                             Školský rok začíname 3.9.2018

                          Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt rozprávkový domček   Zámoček Jilemníček    

     Veru tak, na našom školskom dvore pri 1. pavilóne pribudol zámoček.  Že ako? Prišiel šikovný rezbár p. Povec, ktorý nám  z už  dosť poškodeného pňa vŕby, vyrezal túto rozprávkovú drevenú stavbu.  Trochu počkáme , aby sa presušila. Potom ju ešte čaká náter, nech nám dlho vydrží a oslovuje fantáziu detí. Ako drevený zámoček vznikal a jeho takmer finálnu podobu si môžete pozrieť tu.

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt plavciA ešte raz predškoláci lienkári

V dňoch 14  – eho, 15 – eho a 19 – eho júna naše Lienky absolvovali plavecký výcvik v krytej plavárni pod vedením kvalifikovaných inštruktorov. Deti a voda to ide k sebe, z hier vo vode mali deti veľkú radosť, mohli nadobudnúť základné plavecké zručnosti a  otužovať sa vo vodnom prostredí. Ten kto sa ešte plávať nenaučil, nič to v škole to dobehne. Alebo možno už toto leto. Naši plavci

 

 

No to bola zábava…!

Áno, práve dnes vo štvrtok 21.júna sa naši predškoláci lúčia so svojimi mladšími kamarátmi, učiteľkami ale aj tetami kuchárkami v materskej škole, kde strávili dva, tri, či štyri roky. A lúčili sa naozaj vo veľkom štýle. V štýle star z muzikálov. Nielen vďaka svojmu dnešnému Súvisiaci obrázokimidžu, ale najmä vďaka lídrovi skupiny Smola a hrušky  p. Kramárovi  alias Spokovi , ktorý je zároveň oteckom odchádzajúcej predškoláčky. Ten ich sprevádzal gitarou a spevom ( deti mu výdatne pomáhali) dvoch deťmi veľmi obľúbených skladieb Mary a Gruľa po všetkých  triedach materskej školy. A tak sa dnes u nás hlavne spievalo, zabávalo a rozdávali sladkosti.Bude nám za vami veľmi smutno naši šikovní, milí a slušní predškoláci. Sme na vás veľmi hrdí a želáme vám  nech vás v živote čaká  ešte veľa radosti a úspechov. Veľká vďaka p. Kramárovi za jeho ochotu tak zaujímavo a netradične podporiť dnešnú rozlúčku. Ale to nie je všetko, dnes detičky popoludní neoddychujú, chystáme sa totiž ešte na gulášovanie spolu s ich rodičmi. Pekný deň aj Vám všetkým. foto

 

 

Náš let do vesmíru

Súvisiaci obrázok 

V stredu 13. júna sme leteli raketou spolu so zvieratkami do vesmíru, aby sme tak mali lepšiu predstavu o súhvezdiach, planétach , či mliečnej dráhe. Deti v relaxačnej polohe v ľahu, prípadne sede v projekčnej kupole ako vo vesmírnom korábe navštívili tajomný svet, o ktorom   už mnohí z nich veľmi veľa vedia a chcú vedieť stále viac. Škoda, že ste nemohli byť s nami. Deti Vám o tom určite povedia viac, my ponúkame zopár fotiek z tohto úžasného zážitku.

 

 

 


Aké  bolo to naše športovanie 

Nuž, tak ako je  u nás zvykom , všetci sa hýbali a bolo veselo. Športovali sme nie pre víťazstvo , ale pre radosť. Kto sa hýbe s radosťou vyhráva! Posilňuje  svoje telesné aj duševné zdravie  a o to nám predsa ide. Preto sme menej súťažili , no o to viac prežívali pocity  šťastia, radosti a priateľstva.  Pribudli  nové  pohybovo – zábavné disciplíny, naše pozvanie prijali aj deti z MŠ Nejedlého a Komenského ulice. Ale už dosť slov, radšej si to pozrite.

 

 

Milé rodiny a naši priaznivci!

Už zajtra 6.júna nás čaká Veľký deň športu a zábavy na našom školskom dvore od 9:00 hodiny. Ak môžete príďte sa pozrieť, zapojiť, podporiť. 

Súvisiaci obrázokÚžasný pobyt našich predškolákov vo Vernári

Vlastne by sme mali povedať našich pirátov, lebo práve nimi sa predškoláci vo Vernári stali. Pirátska rozcvička, správa vo fľaši, hľadanie a objavenie pokladu, disco zábava pirátov, návšteva ducha lesa, ale samozrejme najmä zhotovenie vlastnej pirátskej lode, to je len časť zážitkov, ktoré si deti z týždňového  pobytu v škole v prírode odniesli.Deti objavovali okolie spolu s hrdinkou Pipi, ktorá sa ocitla na ďalekom ostrove, učili sa čítať mapu, absolvovali nočný pochod lesom, vyrábali amulety , ale napr. aj sledovali stopy živočíchov a poznávali liečivé rastliny( veď piráti nechodia do lekárne…či?) . Dobrodružstvá detí sú tak  nielen  zábavné ale aj poznávacie a náučné. Zopár z nich Vám ponúkame tuto.   Nuž, čo dodať na záver, tak v dobrom Vám všetci závidíme!

 

Deň detí v ZOO

Dnešný veľký MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ si Hríbiky užívali opäť na výlete. Tentokrát v ZOO SNV, kde si okrem tradičnej prehliadky všetkých zvieratiek mohli zaskákať na lopte alebo trampolíne, zahádzať loptou do terča. Dostali aj úlohu – nakresliť zvieratko, ktoré pri prehliadke nevideli. Odmenou boli drobnosti, ktoré si ako darčeky a odmeny za úspešne zvládnutie disciplín odniesli domov. foto

Všetko najlepšie všetkým našim detičkám praje kolektív materskej školy.

 

Pri močiari

Tam sa vybrali Hríbiky s pánom ochranárom, aby poznávali všetko živé v jeho okolí. 

Podarilo sa nám vidieť žubrienku aj malú žabku, „zlatú“ rybku, šidielko podobné vážke, slimáky, larvy a všetko možné, čo sa zachytilo v sieťke.

Bol to opäť deň plný zážitkov a nových poznaní. Ďakujeme p. Divokovi. Foto

 

 

Súvisiaci obrázokDorotka a jej priatelia

V utorok 29.mája sa hliadka z našej materskej školy v zložení Jakubka a Karolínky z triedy Slniečok  vybrali reprezentovať nás na obvodovú prehliadku národného projektu SČK Dorotka a jej priatelia. V tomto roku bola organizovaná pre MŠ mesta  na multifunkčnom ihrisku  v areáli MŠ na Rybničnej ulici v Novoveskej Hute. Naši „zdravotníci“  pod vedením p. učiteľky Betky sa veru nedali zahanbiť, vedia už ošetriť ranu, resuscitovať, či  nájsť správne tel. čísla záchranárov. Sme na nich hrdí! Záznam z podujatia si môžete pozrieť vo vysielaní Tv Reduta a na niekoľkých fotografiách.

                                 

 

  Tak to Vám teda bola zábava…!Súvisiaci obrázok

             Ani vrtochy počasia nás neodradili, aby sme oslávili deň veľkej rodiny ako sa patrí.  Tých pár májových kvapiek v úvode nakoniec ustúpilo, veď pokaziť takúto oslavu, by bola ozaj škoda. Zabávali sa malí i  veľkí, náš dvor bol plný úsmevov, smiechu, hudby i tanca … a samozrejme , nechýbali ani sladké , či slané dobroty. Detičky predviedli časť z toho čo im ide najlepšie a kúzelník Wolf zasa raz dokázal , že jeho show nemá páru.  Tak ešte raz všetko dobré  milé rodiny, nech vo vašich domovoch  panuje taká radosť a pohoda, ako  včera 24.5.,  na školskom dvore u nás. Veď sa pozrite. 

 Naše poďakovanie  v časti sponzori.

 

         Takto si už šantíme na našom novom ihrisku …               

na fotkách sú naše Hríbiky  – vlastne  –  hokejisti.

   

                                                        DEŇ  RODINY  V  NAŠEJ  MŠ

              Naše mamičky mali v nedeľu 13. mája svoj krásny zaslúžený sviatok  a celá rodina ho slávi zasa  práve dnes 15. mája. Chceli sme tieto veľké sviatky najdôležitejších ľudí v živote každého človeka osláviť s Vami spoločne už tento týždeň. Žiaľ počasie si to vymyslelo ináč , a tak sa plánované oslavy posúvajú o týždeň neskôr. Pevne dúfame, že  budú  o to  krajšie a detičky Vám urobia veľkú radosť. 

                                                                    

 

                                                    MÁME  NOVÉ  JAZIERKO  !!!Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt rybník

     Už Ste si všimli? U nás na školskom dvore,  v našom miniarboréte ( medzi 2. a 3. pavilónom), máme  aj jazierko a podržte sa… dnes sa tam nasťahujú aj rybky.  Možno im deti vymyslia aj mená. Sľubujeme , že sa budeme o nich starať, tak ako všetko živé. Ale, aby sme rybky zbytočne neplašili, budeme ich potichučky sledovať   , najmenej z 30 cm diaľky. Veď to sa dá , všetko uvidíme a nikomu neuškodíme. Príďte sa potešiť s nami. Ďakujeme p. učiteľke Janke z Margarétok a ujovi údržbárovi za ich   pomoc pri obnove jazierka. Foto                                                      


  Náš úžasný výlet spojený s návštevou Mesta povolaníVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt detské mesto povolaní

                        Vo štvrtok 10. mája sme  sa s Hríbikmi  vybrali na výlet do Košíc, ktorého hlavným cieľom bola  návšteva  interaktívnej expozície spojená s reálnym zážitkom z niektorých druhov povolaní. Výlet si deti skutočne užili a veríme, že majú množstvo zážitkov  – od pešej chôdze na železničnú stanicu u nás, cez inštruktáž od železničného policajta p. Kozáka, cestu rýchlikom, presun výťahom v Auparku až vykonávanie rôznych profesií v mestečku povolaní. Samozrejme , keď už sme v Košiciach nedá sa obísť park so spievajúcimi fontánami v blízkosti Dómu sv.Alžbety. Hoci sme predpokladali, že cestou domov už budú deti unavené, opak bol pravdou. Deti sú ozaj nevyčerpateľný zdroj energie,  aj preto je dobré pripraviť pre nich občas napr. takéto zážitkové aktivity, ktoré najviac uspokojujú potrebu deti spoznávať ,hýbať sa, vyskúšať si. No veď sa sami pozrite.

                     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt folklór význam slova                        Deň spevu a tanca

        Včera 26. apríla bol ten deň , keď si deti zo šiestich materských škôl pripomenuli čaro ľudových tradícií a folklóru  hudobno – tanečným predstavením v kine Mier. Nechýbali ani predškoláci z našej MŠ, konkrétne deti z triedy Lienok. Šesť párov chlapcov a dievčat predstavili tanček na ľudovú nôtu, konkrétne na skladbu od kapely Exotik – Dievča od susedov. Zatancovali super hoci choreografia bola náročná, no naši predškoláci to zvládli  s radosťou, ktorá im žiarila z tváričiek. Ak Ste tam s nami neboli môžete zhliadnuť vysielanie Tv Reduta. Fotky žiaľ zatiaľ nemáme.

 

                                  Zážitky z Dňa otvorených dverí u nás

    Tešíme sa, že sme dnes mohli privítať budúcich nádejných škôlkárov a ich rodičov. Zažili sme spolu zaujímavé dopoludnie  s cvičením v telocvični s p. učiteľkou Betkou ,   sledovaním úžasného divadielka  O psíčkovi a mačičke v podaní našich dvoch učiteliek Zuzky a Janky z Bubliniek, v triede Hríbikov si to maličkí skúsili s digitálnymi pomôckami,  a veru im to išlo.

V triedach Margarétok a našich zdravotných Slniečok si rodičia a deti mohli všetko obzrieť bez prítomnosti detí, ktoré boli na jarnom výlete. V triede Lienok ich zasa čakala p. učiteľka Anděla  a ponúkla možnosť maľovať výtvory podľa vlastných predstáv a  detičky nelenili vytvorili abstraktné obrázky hodné zarámovania, Nasledovali Motýliky odkiaľ sa už deťom veľmi nechcelo odísť, tzv. sa tam „zabývali “ a spokojne sa hrali so stavebnicou.  Niektorí ešte využili krásne jarné slniečko a otestovali naše preliezačky  na školskom dvore. Ak Ste nemohli byť s nami pozrite si foto, prípadne  môžete zhliadnuť vysielanie na TV Reduta. 

             Hurááá , máme nové ihrisko !                                 Súvisiaci obrázok

    Áno je to tak, počas dvoch dní nám páni  mastri zhotovili podklad na osadili gumovú dlažbu na menšie moderné detské ihrisko s rozmanitosťou využitia. Materiál tlmí nárazy a zabezpečuje protišmykový povrch. Ihrisko tak môžme využívať na každodenné cvičenia s deťmi vonku, na hry s náčiním, lezenie, váľanie a iné. Tešíme sa z tejto zmeny, no chvíľu ešte počkáme , kým nám v okolí vyrastie zasadená tráva, aby povrch ihriska  vydržal dlho bez poškodenia a nečistôt. Chcete vedieť ako to celé prebiehalo? Pozrite si fotografie a ďalšie fotky . Deti pri pobyte vonku to mohli vidieť na živo a veru mnohí z nich by už chceli vedieť obsluhovať takéto stroje .

 

    

Podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2018/2019
           

       V súlade s § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov po dohode so zriaďovateľom Mesto Spišská Nová Ves určujem miesto a termín podávania žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2018/2019 v Materskej škole na ulici P.Jilemnického 2 v Spišskej Novej Vsi.

1. Miesto podávania žiadosti: kancelária riaditeľky Materskej školy (hospodársky pavilón)

2. Termín: od 02. mája 2018 do naplnenia kapacity v čase od 8:00 hod. do 13:00hod.

Podmienky na prijatie:

1.      Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast(§ 3 ods. 1 vyhlášky o materskej škole č. 306/2008 Z.z. v znení  vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.308/2009 Z.z.   Žiadosť je možné podať aj písomne poštou, prípadne elektronicky. Formulár žiadosti obdrží zákonný zástupca u riaditeľky školy, prípadne ho nájde na webovom sídle MŠ www.msjilemnickehosnv.sk

2.      Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo  piaty rok veku,  dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky ( § 59 ods. 2 zákona
č. 245/2008 Z.z.).

3.      Poskytujeme diétne stravovania pre deti s celiakiou

4.  Dieťa je povinné nastúpiť do materskej školy do 10. 9.2018 a rodič (zákonný zástupca die-

     ťaťa) uhradí do uvedeného termínu mesačný príspevok rodiča na úhradu nákladov   s

     hmotným zabezpečením výchovno – vzdelávacieho procesu.

                                                          

                                                                                                       Juliana Vadelová

                                                                                                         riaditeľka MŠ

 

 

                         Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt tanečné jarné hry      Aj v tomto roku sme jar vítali v kine Mier

             A šli sme všetci dokola. Mnohí z Vás tam iste boli tiež, aby podporili naše dievčatá zo Slniečok a Margarétok , ktoré v nádherných pestrých kostýmoch predviedli tanečné variácie na motívy skladby označujúcej sa aj ako hymna škôlkárov – SUPER DETI. Boli naozaj super, naše šikovné dievčatá pod vedením učiteliek Veroniky a Janky si to užili . Veď vystupovať na pódiu je už pre nich hračka. Predstavili sa tam aj ďalšie škôlky z mesta i obce Odorín, bolo sa načo pozerať. Každá z nich predviedla originálne vystúpenie za ktorým stála zodpovedná príprava. Tak a jar môže začať! zopár fotiek a záznam z tv vysiellania

 

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt puzzle   PUZZLE  DAY

 

                V piatok 6. apríla sa v našej MŠ konalo školské kolo v skladaní puzzle. Deti z jednotlivých tried po absolvovaní triednych kôl boli rozdelení do troch vekových kategórií, v ktorých podľa stupňa náročnosti skladali rôzne druhy puzzle. Tie najzložitejšie s najmenšími dielikmi boli samozrejme určené predškolákom. Súťažiace deti prejavili úžasnú  sústredenosť , pozornosť, logické myslenie i veľmi dobrú úroveň jemnej motoriky. Ukázalo sa navyše  , že vedia súťažiť, zabojovať,  tešiť sa z výhry i vyrovnávať sa s nižším umiestnením. Zaslúžia si našu pochvalu, možno ani mnohí z nás dospelých by to takto nezvládli. Blahoželáme! foto

 

             

 

 

 

         

                              Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt cvičenie v telocvični      Predškoláci z Lienok opäť v ZŠ 

   Áno, naši predškoláci sa opäť vybrali navštíviť základnú školu, tentokrát však tú na Nejedlého ulici.  Okrem školy ich návšteva bola iná aj zameraním. Boli si totiž v škole zašportovať v ozajstnej školáckej veľkej telocvični. A tak zistili , že škola nie je len o učení a sedení v laviciach, ale aj o pohybe  a športových hrách. Zapotili sa riadne a za odmenu si pozreli  bazén, ktorý ma škola k dispozícii. Tak predškoláci – budúci prváci už nepotrvá dlho a budete možno práve tam ako doma. Budúci týždeň Vás totiž rodičia pôjdu prihlásiť na niektorú základnú školu. foto

 

 

Ešte raz naši básničkári 

Ako sme vás nedávno informovali , dve naše dievčatká nás mali reprezentovať na celomestskom kole v v prednese poézie a prózy v Spišskej knižnici. A stalo sa, v stredu 21.3. veľmi kultivovane a s primeranou sebadôverou recitovali  svoje starostlivo zvolené texty.  Na umiestnenie na prvých miestach to podľa poroty nestačilo, my sme však na ich výkon a sebaprezentáciu veľmi hrdí. Každý zážitok dieťa posunie vo vývoji  a  aj tento určite posilnil ich  psychickú odolnosť  a socializáciu. Dievčatá blahoželáme a ďakujeme ! foto

 

Súvisiaci obrázokFašiangy Turice Veľká noc príde …

áno už je to tak , aj keď nám to počasie neuľahčuje, spievajúce vtáčiky to už dávno vedia – je tu jar a o pár dní aj veľká noc. Deti sa veľmi tešia o čom svedčí aj veľkonočný veniec, ktorý vyzdobili naše  Motýliky všetkým pre radosť! Ak Ste ho ešte nevideli, zastavte sa pri 3.( zelenom) pavilóne a potešte sa aj Vy. foto

 

Návšteva našich Lienok  a predškolákov z Margarétok a Slniečok v ZŠ KomenskéhoSúvisiaci obrázok

Prijali sme pozvanie navštíviť  1. triedu  v Základnej škole na Komenského ulici. A veru neobanovali sme. Naši predškoláci sa nedali zahanbiť, predviedli svoje vedomosti o základoch matematiky i ovládanie písania veľkých písmen. Navyše deti mali možnosť zažiť jednu ozajstnú školácku hodinu aj so všetkými jej pravidlami. Ich starší kamaráti mali pre nich pripravení aj darček, ktorý  bude  predškolákom tento zážitok dlho  pripomínať. Pozrite si foto.

Mám básničku na jazýčku

Aj v tomto roku sa uskutočnilo v našej MŠ školské kolo v prednese poézie a prózy. Predškoláci z troch tried prednášali veľmi zaujímavé texty so zanietením. Opäť raz dokázali, že dokážu kultivovane vystupovať pred publikom, hoci tentoraz pred tým dobre známym škôlkárskym. Vyslúžili si zato opakujúci sa potlesk, diplom a sladkú dobrotu. No, tým to nekončí, v stredu 21.3. nás budú dvaja recitátori reprezentovať na mestskom podujatí v  Spišskej knižnici pod rovnomenným názvom. Takže Tánička a Naďka držíme Vám palce! foto

 

Súvisiaci obrázokRozprávkový týždeň …

sme začali ako inak  ROZPRÁVKOU. A to nie hocijakou ale rovno hranou , pretože k nám zavítali tety herečky  a zahrali nám rozprávkový príbeh Danka a Janka. Bolo to veľmi zábavné, trochu sme im aj pomáhali , sami sme sa zapájali a hlavne veľa nasmiali. No a ešte sme sa aj niečo naučili o hodinách a plynutí času. Foto

 

 

Juchúúú… užili sme si lyžovačku!Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt lyžiari

Áno, naši predškoláci si naozaj užili v poslednom februárovom týždni pred jarnými prázdninami veľa snehu, zimu a samozrejme základy zimného športu. Počasie nám prialo , inštruktori boli skvelí, a tak lyžovačka stála naozaj za to! Veď sa na nás pozrite.

 

ZÁBAVNÁ  CHEMICKÁ SHOW

V pondelok 12.2. nás navštívil profesor Hókus Pókus so svojou  zábavnou chemickou show . Deti mali možnosť spolu s nim miešať a spájať  kvapaliny , pozorovať čo z toho vzniká. Veľmi ich to bavilo, pretože deti sú  zvedavé, radi hľadajú , bádajú, experimentujú , a pritom sa toho veľa naučia. Ako inak aj tentokrát to bolo učenie zábavné, ktoré sa v závere končilo minidiskotékou s pesničkou Tárajka a Popletajky. foto

    Ďakujeme za zábavno – náučnú hodinku, ktorá spestrila trochu zamračené februárové dopoludnie.

 

L

Áno aj tento rok sme oslávili fašiangy veselým karnevalom. Vo všetkých triedach deti a ich učiteľky prežívali dopoludnie plné zábavy, šantenia a radosti. Nechýbali tance ale aj zábavné súťaže, no a samozrejme každá z masiek sa aj sama predstavila. Ako to už pri zábavách býva bez chutného občerstvenia by to nebolo ono.  Vyzdobené stoly prestreté sladkými a slanými dobrotami a nápojmi boli pripravené aj pre naše karnevalové masky. No dosť už rečí, radšej si to sami pozrite. foto

 

Krista Bendová : Čudná tortaVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt krista bendová fridolín

Práve tento príbeh od významnej slovenskej  autorky kníh pre deti  priblížila deťom teta z Regionálneho ústavu verejného zdravia v Sp.Novej Vsi. Téma veršovanej rozprávky je stále veľmi  aktuálna, pretože hravou a láskavou formou oboznamuje deti s dôležitosťou zdravého stravovania ( napr.: aj v školskej jedálni) a s  minimalizovaním sladkostí. Ako to napokon dopadlo s hlavným hrdinom Fridolínom sa deti v závere dozvedeli a neskôr aktívne diskutovali o ich spôsobe stravovania. Tak držíme palce milé deti, nech vaše kosti a zúbky  majú dostatok  vápnika  a vaše svaly a mozog dosť energie na svoju činnosť a vývoj. foto 

 

 

Aj Margarétky a Slniečka sa zaujímajú o prezimovanie zvieratiek

Ako to vyzerá v zamrznutom jazierku,  alebo či sa páči vtáčikom oranžové krmidielko,  zisťovali deti spolu s učiteľkami v 2. pavilóne. foto

 

Zvieratká v zime

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zvieratka v zime

O tom ako prežívajú zimu zvieratká a vtáčiky nám Hríbikom prišiel porozprávať p. Divok, ktorý je ochránarom prírody – takým naozajstným. Tiež  nám porozprával o tom, ako im môžeme v zime pomôcť, čím ich môžeme kŕmiť. A tak už vieme, čo môžeme dať do kŕmitka pre vtáčiky, ktoré sme si vyrobili doma s rodičmi. Vedeli ste, že z čerstvého chlebíka sa im môže nafúknuť bruško? Lepšie sú semienka alebo loj. Na prechádzke sme pozorovali vtáčiky, stopy zvieratiek v snehu, dokonca sme videli srnky a myšiaka hôrneho. Foto

 

Lyžiarsky výcvik

Milí rodičia, výcvik je rezervovaný  na termín 19.2. – 23.2.2018  v Levočskej doline. Inštruktori tentokrát neprídu na stretnutie s vami , ale ponúkajú inštruktážne video https://www.youtube.com/watch?v=IPIAz1TFHb8&t=4s.  Súčasne priložili aj  aktuálny cenník .

Vaše prípadné ďalšie otázky môžete adresovať triednym učiteľkám, ktoré budú komunikovať s Lyžiarskou školou.

 

 

Milí rodičia, starí rodičia, známi … prajeme Vám šťastný rok 2018 prežitý v zdraví, spokojnosti a rodinnej podpore.

  kolektív MŠ

Súvisiaci obrázok

 

  Ako sme hľadali … a našli pravé                                           vianočné šťastie   

      Už ubehlo pár dní, do Vianoc je ozaj už len krôčik , no v nás stále rezonujú pocity z vianočnej akadémie. Deti by radi pokračovali, vystupovať v kine sa im páčilo, hoci tá príprava a náročný nácvik už asi menej. No stálo to za to. 

Dúfame , milé rodiny , že aj Vy nájdete tú pravú pohodu, pokoj a užijete si navzájom svoju blízkosť počas  čarovných dní, keď sme spolu, lebo  „Na vianoce  patríme k sebe “ ako spieva  p.Kramár  z našej  novoveskej  úspešnej  kapely Smola a  hrušky .

A ešte zopár fotiek, od jedného otecka a odkaz na vysielanie Tv Reduta. Video spracované p. Čajom  si môžete stiahnuť  z webu podľa inštrukcií na nástenkách v   šatniach  tried.

 

 

 

                                                         

 

                                    Takto sme zdobili stromčeky na Radničnom námestí

             …áno, bolo to ešte v utorok 5. decembra, keď sa niektoré  naše Lienky vybrali ozdobiť stromček pre Radnicou vlastnoručne zhotovenými ozdobami. Bol nádherný slnečný , trochu mrazivý deň a Lienky sa na chvíľu stali vianočnými anjelikmi, aj keď s reflexnými vestami. ( bezpečnosť je predsa prvoradá) Pozrite sa ako sa usilovali, a to ich už delili len dva dni od vystúpenia na Vianočnej akadémii.

 

                                               Adnetný čas … sa začal aj v našej MŠ.

                                      Naše motýliky zhotovili adventný veniec pred svojim pavilónom ,aby  potešili všetkých okolo idúcich. ale samozrejme aj seba. Aha!                                                                                  Už horí prvá sviečka.    foto

                                                                            

    

                       Škriatok v triede Motýlikov… čo tam hľadal ? Asi šikovné deti čo vedia po sebe upratať. No, tak potom bol na správnom mieste . Ktovie možno navštívi aj iné triedy,pripravte sa naňho deti. A vy, milí rodičia, nechajte svoje deti upratať hračky aj doma , oni to už fakt dokážu. Ukážka

                                                 DEŇ  MATERSKÝCH  ŠKôL

                Už tretí rok       je   4. november  vyhlásený organizáciou SV OMEP (Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu )  za Deň materských škôl. Aj my sme sa zapojili spolu s ďalšími MŠ nášho mesta . Pozrite si tv vysielanie

 

 

 

Súvisiaci obrázok

                             NOC  NA  ZEMI

    Takýto názov niesla aktivita v spolupráci s Vami milí rodičia, ktorí Ste pomohli deťom pri tvorbe obrázkov nočnej oblohy, viditeľnej z našej Zeme. Vytvorené dielka sú veľmi zaujímavé , veľmi kreatívne s využitím rôznych dekoratívnych materiálov a teraz zdobia náš školský dvor na inštalovanej výstave s pôvodným názvom, teda Noc na Zemi. Ak Ste výstavu nestihli vidieť , skôr ako  nás navštívil vietor a trochu sa s ňou pohral, nič to. Záchrana je vo forme foto

 

 

                                        Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt indiáni         INDIÁNSKY  DEŇ

                      V piatok 20.10.boli v našej MŠ len samí indiáni. Naozaj, takí s čelenkami a ozdobami, hlavne strapcami. P.učiteľky z triedy Slniečok nás totiž pozvali na výnimočné jesenné dopoludnie venované indiánskym hrám, pravidlám, priateľstvám a rôznym zručnostiam pri pobyte v prírode. Náš školský dvor sa tak premenil na prériu plnú šikovných pestrofarebných indiánov, malých aj veľkých a všetci si navzájom  pomáhali. Nechýbal  tanec , bubnovanie, či indiánska hymna. Vďaka všetkým, čo sa zapojili a prispeli tak k zaujímavej atmosfére, jedného októbrového dopoludnia!

Pre tých, ktorí tam s nami neboli,ponúkame zopár fotiek ,ale aj odkaz na tv vysielanie . 

 

 

 

 

 

Deň so starkými  

Krásny slnečný deň so starými rodičmi sme si my Hríbiky užili na slniečku. Návšteva a prechádzka v ZOO bola príjemná a sme radi, že naši „starkí“ prijali pozvanie …. foto

 

Šalátobar

Hríbiky si pripravili vitamínovo – ovocnú hostinku. Samé detičky vyumývali ovocie, načistili ho a nakrájali do mištičky. Zamiešali a bolo hotovo. Všetko riadili štyria  šéfkuchári a pomáhali pomocníci. Pohostili aj drobné bublinky, ktorým s láskou pripravené ovocné špirálky veľmi chutili a neostalo ani zrniečko.  foto

 

Statočný cínový vojačik u nás

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt cínový vojačikV utorok dopoludnia nás navštívilo putovné divadielko Babadlo so známou  rozprávkou od Hansa Christiana Andersena . Divadielko bolo tak trochu interaktívne, takže zapojiť sa mohli aj deti, čo ich vždy veľmi baví. foto

 

 

 

Šarkanie zábavkySúvisiaci obrázok

Úžasné jesenné dopoludnie zažili naše Margarétky s vlastnoručne vyrobenými šarkanmi. Pozrite sa ako im bolo veselo. foto

 

Babičkine dobroty

 To Vám bolo úžasné predpoludnie! Niektoré babky, či staré mamy  našich malých Motýlikov si našli chvíľu čas, aby spolu s milovanými vnúčatkami  pripravovali a ochutnávali pochúťky, ktoré nám dáva hlavne jeseň. Veľa zeleninky a ovocia , ale nie len tak hocijako, ale rozprávkovo upravených, aby aj očká jedli.

Ďakujem Vám babičky, bol to ozaj zážitok, aj naše brušká sa z toho tešia! Neboli Ste s nami? pozrite si foto.

Jeseň v prírode

Dnes nás navštívil a vzal do prírody pán ochranár Divok, ktorý nám prezradil  veľa o zvieratkách, ktoré sa pripravujú na zimu a s ktorým sme pozorovali krásu jesennej prírody. Prezradil nám, že všetky farby vznikli v prírode, vôbec ich nevymyslel človek a my sme tie farby našli v jesennej tráve.  Obdivovali sme jesenné obrázky – prírodniny, ktoré sme po ceste našli a nebolo ich málo – listy, kvietky, pierka….a veľa ďalších.  foto

Bol to krásny zážitok za ktorý ďakujeme.   

Už teraz sa tešíme na stretnutie v zime. 

 

      Keď drevo spieva

      Na vlastné oči sme videli, že je to tak. Veľká drevená furaja (rozumej fujara), aj husle aj píštaľka a ešte rôzne drevné   ľudové nástroje. Videli sme a hlavne počuli ich nádherný hlas. Všetko sa udialo v Markušovciach – Dardanelách na výstave. Aj sme si zaspievali s cimbalom a zahrali veľké pexeso. Uvidíte na fotkách TU.

 

 

         Doprava v Jilemničkove                              Súvisiaci obrázok

  Áno, v takomto duchu sa nesie posledný septembrový týždeň vo väčšine tried u nás. A tak, Margearétky neváhali a vyrazili do cestnej dopravy. Zatiaľ len takej skúšobnej na našom miniihrisku. Chodci tam akosi chýbali, zato kolobežkárov a cyklistov bolo dosť. Jazdili naozaj výborne a dodržiavali pravidlá, na to dozeral aj jeden dopravný policajt Lukáško. Foto

 

 

                                      Tradičné drevené divadlo u nás

To bol teda zaujímavý pondelok! Navštívilo nás totiž putujúce drevené divadielko ťahané koníkom ako za starých čias, keď ešte nielen že neboli  mobilné telefóny, počítače, internet, ale dokonca ani televízia. A že aj vtedy mohli deti prežívať krásne rozprávkové príbehy, svedčí aj dnešné predstavenie. Deti  mohli sledovať   príbeh čerta a Kače  priamo pod oblohou   na čerstvom vzduchu. A koník sa zasa mohol popásť na sviežej trávičke školského dvora. Bol to skrátka netradičný deň s tradičným historickým divadielkom. Ak Ste nemohli byť s nami, pozrite si foto.

 

 

September 2017

Vitajte !!!

 

nový školský rok 2017/2018 sa začína

                        4. 9. 2017

        tešíme sa na všetky detičky …

            Zloženie tried : zoznam TU

 

 

 Čo potrebujeme v škôlke? 

  Tu je to najpotrebnejšie: 

  › prezuvky › uteráčik › hrebeň › pyžamko  

  Hygienické potreby : 

 › toaletný papier 4 rolky › vreckovky (vyťahovacie 1 ks, resp. hygienické 10 bal.) 

› tekuté mydlo s pumpičkou 1 ks › servítky 1 bal. › vlhčené utierky 1 bal. › čaj 1 bal.

 

       Prvýkrát v škôlke  Zvládnem to?                      

  Určite áno, mamička s ockom mi pomôžu … Odlúčenie od rodiny býva ťažké najmä pre deti, ktoré nie sú zvyknuté bývať inde ako doma.   Postupne deti zistia, že v materskej škole je im dobre, majú svojich kamarátov, hry, hračky a p. učiteľky im rady pomôžu vo všetkom,   čo treba. Toto zistenie však trvá niekedy dlhšie, preto im treba pomôcť hneď na začiatku ešte pred príchodom do materskej školy, hoci   plaču u niektorých detí sa nevyhneme ….Tak pomáhajme ako vieme : – rozprávajte sa s dieťatkom doma o škôlke – spolu mu   chystajte veci (papučky, pyžamko), aby sa tešilo – pripravte ho na to, že vy s ním v škôlke nebudete, aby nebolo sklamané – ubezpečte   ho, že ho ľúbite a vrátite sa poň, keď sa vyspinká – nelúčte sa s ním v šatni príliš dlho, je to preňho ťažšie – nesľubujte mu, čo nemôžete splniť ( napr. budem s tebou stále – stačí krátke – vrátim sa po teba  ! ) – ak bude dieťa veľmi plakať, odovzdajte ho p. učiteľke, hoci vám bude ťažko – (ona už vie ako na to ) – ak budete plakať vy, tiež to pochopíme, nebojte sa, nie ste prví …. (ale plačte tak, aby to váš drobec nevidel) – všetko, čo potrebujete vedieť sa spýtajte p. učiteľky – spolu to vyriešime. 

Niekedy prvé dni v škôlke zvládajú ťažšie rodičia ako ich deti.

 

 

 


Šk. rok 2016/2017:

                                                       PRÁZDNINOVÁ  PREVÁDZKA 

                    V tomto školskom roku bude prevádzka v tunajšej MŠ počas prázdnin v dňoch 24.7. – 11.8. 2017.

 Prevádzka zabezpečuje dochádzku detí nahlásených do 15.6.2017 z piatich MŠ mesta. ( MŠ Gorazdova, Slovenská, Tomášika, Komenského, Jilemnického).

 

                                               HURÁ   PRÁZDNINY !

                 Prajeme všetkým deťom a ich rodičom pekné leto, plné zaujímavých spoločných zážitkov. Zvlášť sa pripájajú naši najmenší  z  Motýlikov . foto            

                                                        Súvisiaci obrázok

 

 

                                   Naše prvé krôčky na pocitovom chodníku… foto

 

                                 POZÓÓÓR, blíži sa Jilemníček  Separáčik!

  Veru tak, v stredu 28.júna vytvorili deti  svoje logá tried, ktoré tvoria spoločne naše Jilemničkovo, čiže našu škôlku na Jilemnického ulici. Deti so svojimi učiteľkami dopoludnia vyšli na dvor,  „vyzbrojení“ kriedami a vrchnáčikmi z PET fliaš. Najprv si logo predkreslili,  a neskôr ho usilovne farebne vypĺňali vrchnáčikmi. Náš dvor tak spestrili názvy a logá  rôznych veľkostí a farieb, takže  už nikto nemôže pochybovať o tom, ako sa jeho trieda volá a navyše deti získali skúsenosť, že separovaný odpad sa môže veľmi zaujímavo využiť a nie je potrebné ho vyhadzovať a zaťažovať takto naše životné prostredie. Ďakujeme Bublinkám za organizáciu tejto aktivity. foto

 

                               DOVIDENIA  ŠKôLKA , VEĎ  UŽ  NIE  SME  MALÍ !

             Veru,  poriadne sme podrástli za tých pár rokov čo chodíme do škôlky. Naučili sme sa rozlišovať farby , tvary, číslice, písmená, doriešiť začatú činnosť, upratať po sebe, nadväzovať a udržiavať priateľstvá, samostatne sa obliekať i jesť…ale čo, veď to sa jednoducho nedá všetko vymenovať. Niektorí sme múdre hlavičky, iní sme nádejní športovci, ďalší úžasne manuálne zruční. Čo z nás bude? Na to je ešte dosť času. Teraz si zaslúžime za odvahu a usilovnosť  pekné leto a potom sa už , „dúfajme“ , pustíme s chuťou do plnenia školských povinností. Foto zo slávnosti

 

                                          Náš úplne nový pocitový chodníček!

            Veru tak naši milí , od štvrtka 22.6.2017 zdobí  relaxačno – poznávacie centrum  na našom školskom dvore nový chodníček zameraný na akupresúru chodidiel. Deti bosými nôžkami môžu preciťovať rôzne povrchy a súčasne si tak chodidlá masírovať. Materiál na tento chodník máme vďaka projektu “ Kam chodí slniečko v noci“ vypracovaného v rámci programu Cena Embraco za ekológiu.  No a za prácu odvedenú na jeho tvorbe vďačíme  najmä nášmu p. údržbárovi Vladkovi a oteckovi  p.Bolfovi.    No  pri chodníku naša snaha nekončí, centrum na šk. dvore mení stále svoju tvár , pribudli nové kvietky, rastlinky a bylinky a k nim tabuľky s označením. Možno Ste si všimli, že tabuľky s označením už majú aj niektoré naše stromy. To všetko preto, aby sme obohacovali výchovno – vzdel proces o priame pozorovanie a zároveň deti viedli k aktívnemu poznávaniu prírody a k  jej prirodzenej ochrane. Potešte sa s nami! Pevne dúfame, že žiadni vandali nám toto dielko nebudú ničiť. foto 1 a foto 2

 

                                                             Guľašovica

Túto sobotu 17. 6. nestíchla škôlka tak ako zvyčajne. Hneď ráno sa na dvor nahrnulo kopu detí Hríbikov,
aby spoločne s rodičmi, kamarátmi a pani učiteľkami strávili veselý deň.
Navarili si guláš, medzitým sa zahrali a na hry mali ceeeeelý školský dvor. Prečkali dážď pod stromom ako pravé hríbiky.  Napokon, keď opäť vykuklo slniečko, sa ešte zasýtili opekanými klobáskami.
Verte neverte, bol to super deň.  foto

 

Nemáme zo psíkov strach…!

Veru tak, určite to vedia aj iné deti , ale naše Margarétky a Lienky si to vyskúšali  v pondelok 19.júna zážitkovým učením. Navštívila nás pani s troma cvičenými psíkmi, ktoré  si deti svojimi milými tzv psími očami okamžite získali. Pes je asi najvernejší priateľ človeka zo zvieracej ríše. Psík dokáže ľuďom pomáhať, strážiť ich  a dokonca niekedy aj zachrániť život. Ako však psíky vycvičiť, ako konať , aby nám porozumeli, ako im neubližovať ? To všetko sa deti dnes dozvedeli. Neveríte? Spýtajte sa ich. foto

 

Malí záhradníci z Margarétok

… sadili kvietky v našom poznávaco – relaxačnom centre, jeho úprava pokračuje, každým dňom sa mení. Aha !

HURÁ…!

Takto sa už Bublinky tešia na leto pri vode. foto

 

MOTÝLIA  FARMA

30. mája sa trieda Bubliniek lúčila. Nie, nebojte sa, ešte neodchádzajú do ZŠ. Lúčili sa s pätorčatami – motýlikmi, o ktoré sa  4 týždne starali a pozorovali ich vývin z malej húseničky na krásneho motýľa. Bola to neskutočne nádherná a zaujímavá premena. Deti motýlikom zaželali šťastný let a veľa voňavých zážitkov vo voľnej prírode. foto

 

NÁŠ  VEĽKÝ  ÚSPECH  V  MESTSKEJ ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDE

Naše „zlaté “ Bublinky  ( Tiffanka, Miška, Viktorka, Dávidko, Martinko, Leo) sa 7.júna vybrali reprezentovať seba, ale aj celú našu MŠ v troch športových disciplinach ( beh, skok do diaľky a hod ). A  urobili nám veľkú radosť!  Vďaka vyrovnaným výkonom vo všetkých troch disciplínach,  Bublinky   vyšportovali  pre našu MŠ PUTOVNÝ  POHÁR. V súťaži družstiev – trojboj získali zlatú medailu, Tiffanka si odniesla zlatú medailu v hode loptičkou. foto

      ZO SRDCA BLAHOŽELÁME  A  ĎAKUJEME!

 

Bublinky v škole v prírode 

       Aj Bublinky zažili týždeň v lone prírody v blízkosti vodnej nádrže Palcmanská Maša – Dedinky.
Hoci im počasie neprialo tak ako slniečkam a margarétkam, týždeň si naplno užili. Každú možnú chvíľku, keď nepršalo, trávili vonku v prírode. Každé ráno si dali rozcvičku na čerstvom vzduchu, rozprávali
a súťažili v rannom kruhu prírody, desiatovali v tráve. Pri vychádzkach a túrach v okolí dýchali čistý vzduch, počúvali zvuky z lesa, poznávali prírodniny, ktoré použili na výrobu slniečka a paličiek pre „Vílu prírody“. Dokonca videli mačku, ktorá pred očami detí chytila myš a pochutnávala si na nej. Zahrali si ozajstný futbal na ihrisku, súťažili, prekonávali strach prechodom lávky cez potok. Založili „Slimačiu farmu“ a pásli slimáčikov, šantili na šmýkalke, trampolíne a pretekali sa s p. učiteľkami – tie mali naozaj čo robiť!.
Deťom sa venovali aj animátorky, ktoré ich naučili ako poskytnúť pomoc pri úraze v prírode, zasúťažili si s nimi, priviedli smiešného kúzelníka, diskotékovali a predvádzali tanečné kreácie, vyrábali indiánske čelenky,vyzvali deti,aby predviedli svoj talent na pódiu, pripravili vedomostný kvíz a deti im dokázali, že toho vedia naozaj veľa.
Zábavný bol aj každý večer. Deti sa totiž tešili z nočných hier. Napríklad sledovali a hrali tieňové divadlo, svetielkovali baterkami, počas pyžamovej párty sa zahrali na schovávačku a s baterkami v tme hľadali šikovne schovaných kamarátov aj pani učiteľky, počúvali čítanie rozprávok pri svetle baterky.
Zážitkov bolo ešte omnoho omnoho viac. Ako to už býva Vám ponúkame aspoň FOTO   😀

 

 

 

                          ŠKôLKÁRSKA       SPARTAKIÁDA      

 

       Vo štvrtok 2.júna bol ten veľký DEŇ, keď sa predškoláci z 8 ich materských škôl predviedli spoločným cvičením pod názvom Spartakiáda alebo PRIATEĽSTVO  V POHYBE. Veru, pohyb spája, prináša radosť a zdravie a k deťom jednoducho patrí.

Po poctivom nácviku učiteliek, neskôr detí v jednotlivých MŠ, dvojíc MŠ , ale aj spájaní do celkov všetkých cvičiacich, mohli deti spoločne s učiteľkami za krásneho slnečného dopoludnia konečne predviesť to, čo tak  usilovne nacvičovali. A bola to paráda! Predškoláci sa veru nedajú zahanbiť. Ak Ste sa nemohli priamo zúčastniť odporúčame archív RTVS https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11666/127024#1134 a TA 3 http://www.ta3.com/clanok/1106547/skolkari-oslavili-mdd-netradicne-predviedli-spartakiadu.html,  alebo aspoň zopár fotiek

                           Zo srdca ďakujeme p. učiteľke Janke Cvengrošovej  za vedenie našich malých cvičencov z triedy margarétok a slniečok, ktorí našu MŠ   na         spartakiáde reprezentovali.

Milí rodičia detí prihlásených na nasledujúci školský rok!

Pozývame Vás na 1. spoločné stretnutie s MŠ, radi privítame aj vaše detičky. Stretnutie sa uskutoční už 8. júna o 9:30. Spoznáte učiteľky , triedy a odovzdáme Vám aj Rozhodnutia o prijatí.

Tešíme sa!

                                         Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vesmír             Vesmír u nás

                         Áno naozaj, dnes v stredu 31.mája sme precítili všetkými zmyslami, že sme súčasťou obrovského vesmíru, a to všetko vďaka mobilnému planetáriu, ktoré pricestovalo k nám. Deti zo všetkých tried tak mohli sledovať  v projekčnej kupole, v pohodlnej polohe, putovanie mesiačika, ktorý menil svoju veľkosť  a cestou stretával rôzne súhvezdia. Neskôr   sa deti  mohli pýtať a pýtať na všetko čo ich o tomto tajomnom svete zaujíma. Ujo lektor im trpezlivo odpovedal aj zobrazil takmer  všetko čo chceli vedieť .  Zdôrazňujeme takmer, lebo ešte veeeľa o vesmíre nevieme a stále ďalej skúmame.Na záver deti absolvovali virtuálny let raketou v našej sústave,  odkiaľ mohli pozorovať otáčajúcu sa Zem. No boli Vám to zážitky! Ozaj vedeli Ste ako veľmi deti všetko o vesmírne zaujíma? Naozaj veľmi. Naše Slniečka a Margarétky dokonca dostali od uja lektora pochvalu, že sa ešte s takými rozumnými škôlkármi nestretol. JUPÍÍÍ.! Tak to bol ďalší z dní radostí pre deti v tomto týždni. Tešíme sa na zajtra. Foto                                                         

 

                                                 Výhra v súťaži Návšteva z Marsu

  Naši predškoláci z Bubliniek boli zasa úspešní. Počas šk. roka sa zapájali do rôznych výtvarných súťaží. O talentovanej Miške Šargovej sme už písali. Tentokrát bola úspešná v celoštátnej výtvarnej súťaži Marťankovia Škola z Marsu a nielen ona ale aj 11 usilovných Bubliniek, ktoré vytvorili spoločnú prácu.Umiestnenie detí a ich práce si môžete pozrieť na http://www.martankovia.sk/skola/sk/galerie.html a ako sa tešili naši výtvarníci z cien si pozrite tu.

                                    Úžasný výlet do rozprávkového mestečka HABAKUKY!

         V pondelok 29.5 sa naše Lienky a Hríbiky vybrali na výlet až do ďalekých Donovalov, aby tam navštívili mestečko plné rozprávkových bytostí, domčekov a rôznych rekvizít. Počasie im prialo, odviezli sa pohodlne luxusným, moderne vybaveným autobusom a po príchode ich oči žiarili a dušičky sa usmievali. Presne tak  to má byť. Šťastné bezstarostné obdobie detstva  je tu iba raz, a tak chceme , aby ho deti prežívali naplno. V pondelok sa to určite podarilo. Odštartovali sme takto týždeň plný zábavy , ktorý je venovaný deťom a ich veľkému sviatku. Naše zážitky

 

 

  INDIÁNSKY  TÝŽDEŇ  SLNIEČOK A MARGARÉTOK  V PRÍRODE!Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt indiáni

      To Vám teda bola zábava. V pondelok 15. mája sa deti z oboch tried spolu so svojim učiteľkami vybrali na pobyt v škole v prírode do Drienice. A okrem pobytu tam zažili ozajstnú indiánsku atmosféru. Volili si svojich náčelníkov, tvorili indiánske symboly, mandaly, indiánske hudobné nástroje, súťažili v indiánskom päťboji, zahrali sa na stopárov, jazdili na ozajstných koníkoch, absolvovali nočný pochod, aj si posedeli pri táboráku. A to nie je zďaleka všetko.Za celý týždeň zažili naši indiáni množstvo príhod,  hier, naučili sa nové indiánske piesne, nechýbal indiánsky znalec rastlín, dokonca spoznávali indiánske symboly mesiaca v indiánskom kalendári  a mohli by sme pokračovať ešte ďalej a ďalej. Na to tu však nie je priestor. Hlbokú vďaku prejavujeme našim kreatívnym a usilovným kolegyniam, ktoré bez animátorov vytvorili program, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani najlepší z nich. A čo je najdôležitejšie učiteľky dbali o zdravie a bezpečnosť detí a všetci sa vrátili v poriadku.Tak Holááá hi indiáni šikovní! Na úvod zopár fotiek a ešte ďalšie

 

 

                    Deň rodiny u nás … alebo MAMA,TATO a JA

             Vo štvrtok 11.mája sme spolu s Vami milí rodičia starí rodičia, či iní príbuzní mali tú česť osláviť spoločne svetový deň rodiny. Mamičky majú svoj sviatok v nedeľu, ockovia v júni a celá rodina už budúci pondelok. Tak prečo to spolu neosláviť, tak ako sa patrí? Všetkým Vám boli venované detské vystúpenia z jednotlivých tried aj zábavné súťaže. Tento rok  to bol prvý ročník, veríme, že spolu s Vami bude z roka na rok pestrejší a zaujímavejší. Veľmi Ste nás potešili svojou prítomnosťou a dobrou náladou. Zopár záberov

 

                           Poznáte už aj Vy to tajomstvo?

   Že aké, no predsa také  že naši predškoláci ale aj zopár mladších detí  z triedy margarétok a slniečok poctivo trénujú už zopár mesiacov spartakiádu. Tááák a je to vonku. No ale čo budeme tajiť, veď onedlho výsledok sami uvidíte. Takmer všetky materské školy sa spojili aby pripravili  1. detskú spartakiádu materských škôl  v Spišskej Novej Vsi. Už 1. júna na futbalovom ihrisku to môžete uvidieť v celej paráde. Okrem spartakiády tam bude ešte dosť aj inej zábavy a pohybu, všetky deti z materských škôl aj tie ktoré tam  budú ako diváci takto oslávia svoj veľký deň –   MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ  . Samozrejme aj Vy milí rodičia Ste srdečne pozvaní. Bližšie info v MŠ. Foto z nácviku         

 

           Predškoláci na dopravnom ihriskuVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt dopravné ihrisko

Predškoláci z triedy Bubliniek sa v utorok 9.mája vybrali na dopravné ihrisko v našom meste, aby  si teoreticky i prakticky upevnili svoje znalosti a zručnosti v cestnej premávke. A veru sa im darilo, dodržiavali pravidlá a boli ohľaduplní, základy teda majú, už len na nich stavať, aby  sme naozaj predchádzali úrazom a nešťastiam. Takýto tréning by sa z času načas určite  zišiel aj  nám dospelým. Foto

 

                                            Vítali sme jar…Súvisiaci obrázok

 Vo štvrtok 4. mája deti z triedy Slniečok vystúpili v kine Mier na slávnosti organizovanej MŠ Komenského zameranú na vítanie novej jari, pod názvom Deň spevu a tanca. Slniečka sa veru nedali zahanbiť. V bielo červených  krojoch zatancovali na ľudovú nôtu a potešili tak srdcia detských i dospelých divákov. Pozrite sa ako im to pristalo