Tím kvalifikovaných učiteliek pracuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie
v materských školách  platného od 1. septembra 2016 a Školského vzdelávacieho programuRastieme v Jilemníčkove“