Tím kvalifikovaných učiteliek pracuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách  platného od 1. septembra 2016 a Školského vzdelávacieho programuRastieme v Jilemníčkove“

Program bol prerokovaný na Pedagogickej rade a Rade školy, schválený je aj zriaďovateľom. K nahliadnutiu je v každej zo šiestich tried.

Naším cieľom je podporovať komplexný osobnostný rozvoj dieťaťa, aktivizovať ho a motivovať v rozvoji poznania. Rozvíjať jeho osobnostné  kvality v poznaní sveta ľudí, kultúry, prírody i seba samého . Pomáhať mu formovať vlastnú individualitu a životné kompetencie. Východiskom je dobré, múdre, aktívne, zdravé, šťastné a zodpovedné dieťa pripravené na plynulý vstup do základnej školy.

Od roku 1994 realizujeme program Krok za Krokom, ktorý uplatňuje pedagogický prístup orientovaný na dieťa, rešpektuje jeho individualitu, vývinovú úroveň a predpokladá úzku spoluprácu s rodinami a ich aktívny podiel na činnosti školy.

Zabezpečujeme podnetné a pre deti príťažlivé prostredie v priestranných triedach stimulujúce ich psychosomatický vývin, prostredie ktoré je orientované na dieťa a odráža jeho záujmy. 

Ilustračný obrázok k článku V SpiÅ¡skej Novej Vsi máme slovenský unikát: Volá sa slniečková trieda!Poskytujeme kompletnú rehabilitáciu deťom s oslabenou imunitou a alergickými ochoreniami priamo v prostredí MŠ v triede so zdravotným programom so zabezpečením starostlivosti detskej sestry. Napísali o nás.

 

 

Každodenne pripravujeme  stravu (desiata, obed, olovrant) aj pre deti s celiakiou.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt celiakia