6.30 – 8.45       príchod detí do MŠ /do 8.00 h/

hry a hrové činnostiVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt hry detí

ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

zdravotné cvičenie

 

8.45 – 9.00       osobná hygiena, desiata

 

9.00 – 11.30      dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity – zamerané na rozvoj                                  rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej,                                              grafomotorickej oblasti

pobyt vonku – školský dvor, vychádzka

 

11.30 – 14.15     osobná hygiena, obed, odpočinok

 

14.15 – 14.45     pohybové a relaxačné cvičenie, osobná hygiena,  olovrant

 

14.45 – 16.30     popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

                               hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové priamo  i nepriamo usmernené, hodnotenie dňa