• Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
  • Rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 8 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z. z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
  • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona č. 596 /2003 Z. z. najmä:

–     k návrhu na úpravy v učebných plánoch
–     k návrhu rozpočtu,
–     k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
–     k správe o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,
–     k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
–     ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a k jeho vyhodnoteniu,
–     k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu
–     k návrhu školského vzdelávacieho programu.

Predseda Rady školy:

PaedDr. Anna Šmelková

Podpredseda Rady školy:

Jana Cvengrošová

Členovia Rady školy:

Daniela Knieznerová

Ing. Slavomíra Nuberová

Mgr. Lucia Paľuchová

Peter Cvengroš

Ing. Jozef Šivec

                           delegáti MsZ:

Ing. Eva Štubňová

MUDr. Alena Pekarčíková

Mgr.Ing. Igor Geletka

Ing. Ľubomír Pastiran