Poslanie a funkcie rady školy definuje  zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„Rada školy, obecná školská rada a územná školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov, pedagogických  zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.“

  • Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
  • Rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 8 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z. z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
  • Rada školy sa vyjadruje ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona č. 596 /2003 Z. z. najmä:

–     k návrhu na úpravy v učebných plánoch
–     k návrhu rozpočtu,
–     k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
–     k správe o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,
–     k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
–     ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a k jeho vyhodnoteniu,
–     k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu
–     k návrhu školského vzdelávacieho programu.

Zloženie rady školy

Ustanovujúce zasadnutie rady školy pri MŠ P. Jilemnického 2, Spišská Nová Ves sa konalo 23.6.2020

Predseda rady školy:

Mgr. Veronika Vlček – zástupca pedagogických zamestnancov

Podpredseda rady školy:

Ing. Jozef Šivec – zástupca rodičov

Členovia rady školy:

Ing. Miroslav Belay – zástupca rodičov

Mgr. Ing. Igor Geletka – zástupca zriaďovateľa

Daniela Knieznerová – zástupca nepedagogických zamestnancov

Lucia Novotná – zástupca rodičov

Ing. Janka Paračková – zástupca pedagogických zamestnancov

Ing. Ľubomír Pastiran – zástupca zriaďovateľa

MUDr. Alena Pekarčíková – zástupca zriaďovateľa

Mgr. Katarína Staňová – zástupca rodičov

Ing. Eva Štubňová – zástupca zriaďovateľa

 

Zástupca rodičov do volieb mestskej školskej rady: Lucia Novotná