Úspešné projekty našej materskej školy:

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt cena embraco za ekológiuBoli sme úspešní pri vypracovaní projektu zameraného na prírodovedné vzdelávanie, konkrétne na vnímanie sveta spolu s vesmírom ako rozmanitého, pestrého a rôznorodého prostredia. Projekt Kam chodí slniečko v noci bol odmenený grantom vo výške 1000,00 € v rámci programu Cena Embraco za ekológiu.  V rámci projektu sme realizovali niekoľko zaujímavých aktivít a zároveň vďaka grantu sme zriadili pocitový chodník v poznávaco – realaxačnom centre šk.dvora.

V roku 2013 sme boli úspešní v predkladaní dvoch projektov, ktoré už v súčasnej dobe realizujeme. Prvý z nich má názov Šetrime a svietime a druhý je Čarovný svet pohybu.

Eurorozprávky –  projekt,  ktorý je oficiálne zaradený medzi aktivity slovenského predsedníctva v Rade EÚ a je pod jeho záštitou.  Sme jediná škola v okrese, ktorá bude reprezentovať Slovensko, a naše  mesto  v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ ( júl- december 2016 ).Naši predškoláci budú prezentovať taliansku rozprávku Princ Krab. Ide o výtvarné spracovanie- plošné aj priestorové, editovanie publikácie v slovenskom a anglickom jazyku, dramatizáciu rozprávky – vystúpenie pre všetky deti MŠ v rámci programu Trieda baví triedu. bližšie info nájdete na adrese  www.eurorozpravky.sk.

Multimediálny projekt podpory zdravia Adamko-hravo a zdravo, Evička nám ochorela, člen klubu SČK

 

 

Good year- Bezpečná škôlka      

Dopravnú výchovu v materskej škole nemožno chápať ako izolovanú časť výchovy, pretože je súčasťou každodenného života detí. Keďže deti zo sídliska na ktorom je MŠ situovaná to majú ďaleko na dopravné ihrisko, kam sa navyše podľa harmonogramu dostanú tak raz za rok, chceli sme vytvoriť priestor, kde by sa pravidelne oboznamovali s pravidlami cestnej premávky a upevňovali získané poznatky.        

 

 

Moderná rodina a MŠ – interný školský projekt bol v školskom roku 2017/2018 podporený grantom spoločnosti VSE vo výške 500, 00€. Projekt je zameraný, ako už sám názov napovedá,  na spoluprácu rodina a školy.

Východiská projektu:

  •  Rodina je prvým učiteľom dieťaťa a materská škola buduje na tomto prvotnom vzťahu, vytváraním príležitosti pre účasť rodiny na dianí v materskej škole
  • Učiteľ materskej školy je prvý odborník vo výchove s ktorým sa rodič stretáva
  • Materská škola v poradenskom vzťahu k rodine môže posilniť a obohatiť rodinnú výchovu o podnety a rady na prospech rozvoja osobnosti dieťaťa   
  • Pedagogický zamestnanec poskytuje dieťaťu, alebo jeho zákonnému zástupcovi poradenstvo spojené s výchovou a vzdelávaním     
  • Zapojenie rodičov do výchovného spoločenstva a ich nasmerovanie na účinné výchovné postupy, ktoré napomáhajú a uľahčujú výchovné pôsobenie na dieťa v rodine